Konkurs plastyczny pt. „Lubię wiosnę”.

URZĄD MIASTA LUBAŃ

STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU!
w otwartym konkursie plastycznym
dla najmłodszych w powiecie lubańskim

pt. „Lubię wiosnę”

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu:
• Promocja piękna przyrody ożywionej i elementów różnorodności biologicznej na terenie
powiatu lubańskiego.
• Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony
środowiska przyrodniczego bioregionu.
• Wyrabianie umiejętności zachowania się w środowisku przyrodniczym.
• Poszerzanie wiedzy o zjawiskach zachodzących wiosną w przyrodzie.
• Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki plastycznej.
• Kształcenie umiejętności obserwacji i ukazywania przyrody w najbliższym otoczeniu
człowieka.
• Promocja osób uzdolnionych i placówek edukacyjnych.

II. Forma pracy:
• format A3 (duży blok rysunkowy);
• przewiduje się tylko prace indywidualne;
• technika dowolna;
• wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku:
a) uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/grupę oraz imię i nazwisko opiekuna;
b) uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz podpis opiekuna prawnego.

III. Tematyka pracy:
• Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu zgodnie z umiejętnościami dziecka.
IV. Warunki udziału:
• Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i nauczania zintegrowanego.
• Przewiduje się dwie kategorie wiekowe 5-6 lat; 7-9 lat;
• Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

etap I – eliminacje w placówce/oddziale.
etap II – eliminacje finałowe.

• Placówki przekazują do finału 5 najlepszych prac.
• Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2016 r. do 16.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
V. Ocena:
• Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
• Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

VI. Nagrody:
• Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów wyróżnionych przez komisję prac za I, II, III, IV i V miejsce oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
• Jako nagrody przewiduje się m.in. wydawnictwa o tematyce przyrodniczej, gry planszowe, itp.
• Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w miesiącu czerwcu, w trakcie trwania LWE 2016.
• Wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał.
• Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie w miesiącu lipcu, w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.
• Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych     do placówek.
• Najlepsze prace posłużą jako formy graficzne organizowanych kampanii edukacyjnych bądź wydawnictw.

Uwaga!
• Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz organizatorów.
• Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
• Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.
Zapraszamy do udziału!

W imieniu organizatorów
Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu