Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Oddział Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej (RCEE) prowadzi szeroką działalność z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju w powiecie lubańskim. Działania te obejmują budowanie świadomości wpływu człowieka na środowisko, promowanie zrównoważonego korzystania z zasobów przyrody, a także edukację w dziedzinach nauk przyrodniczych, ekologii oraz regionalizmu.

Centrum posiada bogate zbiory biblioteczne dostępne w katalogu DZB (Dolnośląski Zbiór Biblioteczny) obejmujące nauki przyrodnicze, środowisko, gospodarkę odpadami, turystykę, psychologię i pedagogikę.

RCEE prowadzi różnorodne działania edukacyjne w obszarze:

 1. Edukacja ekologiczna:
  1. Warsztaty i szkolenia dotyczące ochrony środowiska.
  1. Programy edukacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych, średnich oraz dorosłych.
  1. Projekty edukacyjne na temat segregacji odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych.
 2. Aktywności na świeżym powietrzu:
  1. Wycieczki przyrodnicze i edukacyjne.
  1. Wędrówki szlakami przyrodniczymi.
  1. Rajdy piesze i rowerowe.
 3. Projekty i kampanie:
  1. Udział w międzynarodowych projektach i programach ekologicznych.
  1. Kampanie na rzecz ochrony przyrody, takie jak sprzątanie lasów i sadzenie drzew.
  1. Uczestnictwo w akcjach takich jak: Ptakoliczenie, Europejski Tydzień Mobilności, Międzynarodowy Dzień Krajobrazu, Sprzątanie Świata, W Zielonym Krajobrazie.
 4. Konkursy i wydarzenia:
  1. Organizacja konkursów plastycznych, literackich, fotograficznych oraz wiedzy o przyrodzie i ekologii.
  1. Przygotowywanie wystaw tematycznych oraz wydarzeń edukacyjnych.
  1. Wydawanie materiałów edukacyjnych, takich jak foldery, przewodniki, ulotki i kalendarze.
 5. Współpraca i partnerstwa:
  1. Współpraca z organizacjami proekologicznymi, placówkami edukacyjnymi oraz lokalnymi jednostkami samorządowymi.
  1. Współpraca z mediami w celu szerzenia wiedzy ekologicznej.
  1. Realizacja wspólnych projektów z nadleśnictwami oraz innymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.
 6. Zasoby i informacja:
  1. Posiadanie bogatych zbiorów bibliotecznych z zakresu nauk przyrodniczych, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz innych powiązanych dziedzin.
  1. Udostępnianie informacji i materiałów edukacyjnych za pośrednictwem Internetu.
  1. Udzielanie porad i informacji dotyczących ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Dzięki swojej działalności, RCEE przyczyniło się do zdobycia przez Lubań tytułu „Lider Polskiej Ekologii 2007” oraz otrzymało prestiżową nagrodę „Laur Ekoprzyjaźni 2010”.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej jest miejscem, które nie tylko kształci, ale także inspiruje do działania na rzecz ochrony środowiska, angażując społeczność lokalną w różnorodne inicjatywy ekologiczne.