Informacje o ochronie danych osobowych

Poniżej zamieszczamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu ul. Rynek–Ratusz 59-800 Lubań, reprezentowana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu jest Ryszard Skowron. Adres: ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, pokój nr 6 e-mail: ido@miastoluban.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury w zakresie udostępniania zbiorów, usług informacyjnych, realizacji działań związanych z odzyskaniem wypożyczonych przez czytelnika materiałów na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  4. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) – ALEPH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.
  5. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Państwa dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystane do przekazania Państwu informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt. 3.
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (5 lat).
  8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie Państwa danych osobowych (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.