Konkurs plastyczny pt. „Segregujemy mniej płacimy” lub „Nie mieszaj! SEGREGUJ”

wpis w: Konkursy | 0

URZĄD  MIASTA  LUBAŃ

STAROSTWO  POWIATOWE  W  LUBANIU

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

 

ZAPRASZAJĄ  DO   UDZIAŁU

 

w otwartym konkursie plastycznym z tematami do wyboru

 „Segregujemy mniej płacimy” 

lub „Nie mieszaj! SEGREGUJ”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Cele konkursu:

 • Zachęcenie do segregowania odpadów.
 • Pokazanie w formie plastycznej różnych propozycji i pomysłów do zwiększenia ilości wysegregowanych odpadów.
 • Utrwalenie prawidłowych zachowań odnoszących się do gospodarowania odpadami komunalnym.
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej różnych pokoleń.
 • Promocja dzieci uzdolnionych plastycznie.

Forma pracy:

 • format A3 (duży blok rysunkowy);
 • przewiduje się tylko prace indywidualne, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną,
 • autorzy prac przekazują swoje prawa autorskie na RCEE w Lubaniu. Technika wykonania prac jest dowolna (rysunek, farba plakatowa, tempera, akwarela, kolaż, wyklejanka itp.)
 • do wykonania pracy należy użyć tylko i wyłącznie materiałów plastycznych bez wykorzystania materiałów naturalnych: mech, kora, piasek, liście, zboża, makarony, kasze, ryż itp.
 • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca: imię i nazwisko autora, nazwę placówki, adres lub numer telefonu.

Tematyka pracy:

 • tematyka pracy powinna obejmować przyczyny konieczności segregacji odpadów, korzyści z tego płynących dla gmin i jej mieszkańców,
 • praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu.

Warunki udziału:

 • konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z obszaru powiatu lubańskiego,
 • przewiduje się cztery kategorie wiekowe:
 1. kategoria kl. IV – V szkół podstawowych,
 2. kategoria kl. VI – VII szkół podstawowych
 3. kategoria kl. VIII szkół podstawowych i klas III szkół gimnazjalnych,
 4. kategoria szkoły ponadgimnazjalnych,
 • konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

etap I – eliminacje w placówce/oddziale.

etap II – eliminacje finałowe.

 • Placówki przekazują do finału 3 najlepsze prace.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada do 16.00, lub przesłać pocztą na adres RCEE Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

Kryteria stosowane podczas oceniania prac:

 • zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu,
 • ujęcie tematu (pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy),
 • inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu,
 • dostarczenie prac w przewidzianym terminie,
 • oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja złożona z przedstawicieli organizatorów.

Nagrody:

 • przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów prac wyróżnionych przez komisję,
 • nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w trakcie trwania LWE 2018,
 • wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał,
 • wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu,
 • wyniki konkursu zostaną przekazane do placówek oraz dostępne będą na stronie www.rceeluban.pl. Najlepsze prace posłużą jako formy graficzne organizowanych kampanii edukacyjnych bądź wydawnictw.

 

Uwaga!

 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

   Zapraszamy do udziału

W imieniu organizatorów

 Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań MiPBP – RCEE oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.
 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 7. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 8. Uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.