Konkurs wiedzy ochrony środowiska pt. „Drugie życie odpadów, czyli co to jest recykling”.

wpis w: Konkursy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zaprasza do udziału

W POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY OCHRONY ŚRODOWISKA

pt. „Drugie życie odpadów, czyli co to jest recykling”

 

EDYCJA IV – 2019

 

Regulamin konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU:

 • poszerzanie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami, a w szczególności o zbiórce selektywnej odpadów komunalnych, segregacji i recyklingu;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska zagrożonego dzikimi wysypiskami;
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów;
 • wyrabianie nawyków prawidłowej gospodarki odpadami:

a) ograniczania ilości odpadów,

b) segregowania odpadów;

 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II. TERMIN:

 • termin zgłoszenia uczestnictwa do 19 września 2019 r.
 • termin konkursu 26 września 2019 r.

III. CZAS I MIEJSCE:

 • godzina:10.00
 • sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w poszczególnych kategoriach:
 • kategoria I klasy: I – III szkoły podstawowe,
 • kategoria II klasy: IV – V szkoły podstawowe,
 • kategoria III klasy: VI – VII szkoły podstawowe,
 • kategoria IV klasy: VIII szkoły podstawowe oraz klasy I – III szkoły ponadgimnazjalne.

V. FORMA KONKURSU:

 • konkurs składać się będzie z dwóch części:
I   – zadań teoretycznych,
II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne,
 • prace konkursowe zostaną sprawdzone przez komisję konkursową w składzie: przedstawiciele Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.

VII. NAGRODY:

 • po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca; przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany e-mailem lub faxem do poszczególnych placówek,
 • nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości, jako nagrody przewidziano wydawnictwa o tematyce przyrodniczej oraz gry edukacyjne.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • zbiórka selektywna odpadów, system zbiórki selektywnej odpadów w Lubaniu, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich (CUOGŁ), Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), segregacja odpadów, recykling, zagrożenie środowiska i przyrody przez bezmyślnie wyrzucane odpady i „dzikie wysypiska”.

 

ŹRÓDŁA:

 • informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach dotyczących gospodarki odpadami, segregacji i zbiórki selektywnej odpadów, zagrożenia środowiska przez dzikie wysypiska, systemach gospodarki odpadami zawartych w: ustawach (o odpadach, utrzymaniu porządku i czystości w gminie), ulotkach, folderach „Ekologiczny Lubań”, publikacji „Proste rady na odpady”, czyli czysto i pożytecznie. Lubańskim poradniku o segregacji i zbiórce selektywnej odpadów komunalnych, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu oraz informacjach dostępnych na stronie miasta Lubań luban.pl/ekologiczny-luban

UWAGI KOŃCOWE:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i liczby drużyn,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora MiPBP w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez MiPBP wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności MiPBP – RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez MiPBP – RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

                             W imieniu organizatorów

Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum

 Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań MiPBP oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.
 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.

6.Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.

 1. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 2. Uczestnicy działań MiPBP mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań MiPBP mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.