Konkurs pt. „Doliną rzeki Kwisy – skarby przyrody”.

wpis w: Konkursy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zaprasza do udziału

w

POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O BIOREGIONIE

   DOLINĄ RZEKI KWISY – skarby przyrody”

dla uczniów klas V – VI; VII – VIII szkół podstawowych oraz
dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

REGULAMIN

I. CELE KONKURSU:

 • poznanie i poszerzanie wiadomości na temat walorów przyrodniczych i turystycznych obszarów rzeki Kwisy i jej dorzecza,
 • rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o bioregionie,
 • kształcenie umiejętności wykorzystywania aktywnych metod edukacji ekologicznej,
 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Rozwijanie osobistych zainteresowań.
 • propagowanie wiedzy oraz zainteresowanie tematyką związaną z szeroko pojętym bioregionem,
 • wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie atmosfery współpracy i zdrowej konkurencji.

II. MIEJSCE:

sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek-Sukiennice (podziemie)

III. TERMINY:

termin zgłoszenia uczestnictwa do 15 października 2019 r. na karcie zgłoszenia, (po kartę zgłoszenia proszę zgłaszać się do RCEE)

 • termin konkursu 7 listopada  (czwartek) 2019 r. godz. 10:00.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia dwuosobową reprezentację w skład, której wchodzi po 1 przedstawicielu z klas V – VI i VII – VIII szkół podstawowych oraz klas I – II i III – IV szkół ponadpodstawowych,
 • w konkursie biorą udział uczniowie ze szkół funkcjonujących w dolinie rzeki Kwisy,
 • uczestnicy drużyny zaopatrzeni są w długopisy, ołówki, gumki.

V. FORMA KONKURSU:

 • zadania konkursowe będą w formie:
 1. testu opartego na informacjach znajdujących się w ALBUMIE-MONOGRAFII “Dolina rzeki Kwisy”, który powinien być w każdej szkole i bibliotekach gminnych miejskich i wiejskich leżących na terenie gmin położonych w dolinie i dorzeczu rzeki Kwisy, urzędach gmin miejskich i wiejskich, Bibliotece Pedagogicznej w Lubaniu oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i na stronach: kwisa.pl, www.kwisa.luban.pl, www.rowery.kwisa.pl, na stronach poszczególnych gmin Związku
 2. Literatura dodatkowa: ”Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek”- nowa monografia, „Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” przewodnik turystyczny, „W dorzeczu rzeki Kwisy” – folder „Z biegiem rzeki Kwisy” – folder, ”Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” – folder, Związek Gmin „Kwisa” turystyczna mapa rowerowa.
 3. zadań praktycznych.
 • konkurs składać się będzie z dwóch części:
I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

VI. ZAKRES WIEDZY:

 • chroniona fauna, flora i przyroda nieożywiona w dorzeczu rzeki Kwisy, słynne miejsca, obiekty, elementy krajobrazu, szlaki, znajomość mapy.

VII. OCENA:

 • na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne,
 • prace konkursowe zostaną sprawdzone przez komisję konkursową w składzie: przedstawiciele Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, przedstawiciel nauczycieli przyrodników, przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.

VIII. NAGRODY:

 • po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca; przewiduje się miejsca I, II, III w trzech kategoriach wiekowych oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany pocztą, e-mailem lub faxem,
 • nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości; jako nagrody przewidziano wydawnictwa o tematyce przyrodniczej oraz gry edukacyjne.

UWAGI KOŃCOWE:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i liczby drużyn,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

       W imieniu organizatorów

                                                         Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań MiPBP – RCEE oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.
 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 7. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 8. Uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.