Konkurs pt. „W krainie łużyckich osobliwości”

wpis w: Konkursy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIEDZY O BIOREGIONIE

„W krainie łużyckich osobliwości”

– etap powiatowy

 

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU

☼ Rozwijanie zainteresowań biologicznych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody;

☼ Odnoszenie wiedzy do praktyki – orientacja w różnorodności biologicznej regionu;

☼ Umiejętne wykorzystanie aktywnych metod edukacji ekologicznej;

☼ Kształtowanie postawy współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

☼ Konkurs odbędzie się w 3 etapach (szkolnym, powiatowym, wojewódzkim) i 4 kategoriach: klas IV – VI szkół podstawowych, klas VII – VIII szkół podstawowych, klasy I – II, III- IV szkół ponadpodstawowych;

☼ W eliminacjach powiatowych wezmą udział trzyosobowe drużyny z poszczególnych kategorii;

☼ Do etapu wojewódzkiego przejdą po 2 zespoły z każdego powiatu, w każdej z kategorii;

☼ O etapie wojewódzkim powiadomiony w osobnym piśmie.

TERMIN

☼ Szkoły zgłaszają drużyny na eliminacje powiatowe do dnia 14 października 2019 r. osobiście do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu Rynek – Ratusz w godz.8.00 – 16.00 od wtorku do piątku, w poniedziałek od 8.00 – 15.00; wysyłając fax. na nr 75 722 68 35 lub e-mail: ekoluban@interia.pl

☼ Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek – Sukiennice;

ZAKRES OCENIANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

☼ etap szkolny: test wiedzy ogólnej z zakresu biologii i ekologii zgodnie z podstawą programową,

☼ etap powiatowy: etap powiatowy (treści: osobliwości klimatyczne, geologiczne, przyrody ożywionej (unikatowe gatunki roślin i zwierząt, formy ochrony przyrody na naszym terenie związane z przyrodą ożywioną i nieożywioną;)

☼ etap wojewódzki: wiedza ogólna o ochronie przyrody w 2 powiatach; osobliwości klimatyczne, przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze powiatów: bolesławieckiego i lubańskiego.

 NAGRODY

☼ indywidualne i dyplomy dla drużyn.

LITERATURA
 • Bena, A. Paczos „Doliną rzeki Kwisy”,
 • Bena, A. Paczos „Z biegiem Kwisy przyroda i człowiek”,
 • Bena, „Dzieje Puszczy Zgorzelecko – Osiecznickiej”,
 • Bena, „Tropami przyrody i historii”,
 • Bena, „Przyroda powiatu zgorzeleckiego”,
 • Bena, „Polskie Górne Łużyce”,
 • Berkel, „Historia miasta Lubań”,
 • Czerwiński, „Dolny Śląsk”- przewodnik,
 • Loritz-Dobrowolska, „Gmina Sulików” – informator przyrodniczy,
 • Loritz-Dobrowolska, „Ochrona przyrody w powiecie zgorzeleckim”,
 • Myśliwiec, K. Wojciechowski, „Szlakiem wygasłych wulkanów” – przewodnik po ścieżce dydaktycznej,
 • Powiat Zgorzelecki – przewodnik,
 • Polanica, D. Wędzina, „Bolesławieckie planty”- przewodnik dydaktyczny,
 • Pyłka – Gutowska, „Ekologia z ochroną środowiska” – podręcznik,
 • Staffa i inni “Słownik geografii turystycznej Sudetów. Pogórze Izerskie” tom I i II,
 • i J. Szweykowscy „Słownik botaniczny”,
 • Wierzbicka, „Skarby przyrody Ziemi Lubańskiej”,
 • Wierzbicka, K. Wojciechowski, „Wędrówki po Lubaniu z przyrodą i historią w plecaku”,
 • W dorzeczu rzeki Kwisy – informator ZG „Kwisa”,
 • Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy – przewodnik turystyczny.

Zachęcamy do studiowania dostępnych map, ulotek oraz korzystania z internetu (stron miast: Bolesławiec, Lubań; stron powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego).

UWAGI KOŃCOWE:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i liczby drużyn,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (MiPBP – RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez MiPBP – RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności MiPBP – RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez MiPBP – RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

                W imieniu organizatorów

                        Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań MiPBP – RCEE oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.
 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 7. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 8. Uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.