Regulamin konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejsza wiosna”

MiPBP o. REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zaprasza do udziału w otwartym konkursie plastycznym

 dla najmłodszych w powiecie lubańskim

 pt. „Najpiękniejsza wiosna.”

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu:

 • Wyrabianie umiejętności spostrzegania zmian zachodzących w naturalnym środowisku przyrodniczym.
 • Poszerzanie wiedzy o zjawiskach meteorologicznych zachodzących w przyrodzie.
 • Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki na otaczający świat przyrody.
 • Kształcenie umiejętności obserwacji i ukazywania przyrody w najbliższym otoczeniu człowieka.
 • Promocja osób uzdolnionych plastycznie i placówek edukacyjnych.

II. Forma pracy:

 • format A3 (duży blok rysunkowy);
 • przewiduje się tylko prace indywidualne;
 • technika dowolna;
 • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku:

– uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/grupę/klasę oraz imię i nazwisko opiekuna;

– uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna prawnego.

III. Tematyka pracy:

 • Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu zgodnie z umiejętnościami dziecka.
 • Praca powinna ukazywać świat przyrody budzący się do życia.
 • Do wykonania pracy należy użyć materiałów plastycznych bez wykorzystania materiałów naturalnych: mech, kora, liście, zboża, makarony, kasze, ryż itp.

IV. Warunki udziału:

 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i nauczania zintegrowanego.
 • Przewiduje się dwie kategorie wiekowe 5-6 lat; 7-9 lat;
 • Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

etap I – eliminacje w placówce/oddziale,

etap II – eliminacje finałowe w RCEE.

 • Placówki przekazują do finału 5 najlepszych prac.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby MiPBP o. RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 do 16.00 lub przesłać pocztą na adres MiPBP o. RCEE Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

V. Ocena:

 • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
 • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

VI. Nagrody:

 • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów wyróżnionych przez komisję prac za I, II, III, IV i V miejsce oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
 • Nagrody mogą odebrać: uczestnicy, opiekunowie grup, rodzice, opiekunowie prawni,którzy będą się po nie zgłaszać do siedziby MiPBP o. RCEE (Rynek – Ratusz, Lubań) przestrzegając obowiązujących zasad sanitarnych.
 • Jako nagrody przewiduje się karty prezentowe Empiku.
 • Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie w miesiącu lipcu, w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do placówek.

Uwaga!

 • Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz organizatorów.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (MiPBP oddział RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez MiPBP o. RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności MiPBP o. RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez MiPBP o. RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

                                                                                        Zapraszamy do udziału!

                                                                                       W imieniu organizatorów

Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE o. MiPBP w Lubaniu

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań RCEE oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.

4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.

7. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

8. Uczestnicy działań RCEE mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań RCEE mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.