Regulamin konkursu wiedzy przyrodniczej pt. „Pszczoły, pszczolinki, trzmiele i inne owady zapylające”

wpis w: Bez kategorii | 0

MiPBP oddział REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ  W LUBANIU

zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału

W KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

   „Pszczoły, pszczolinki, trzmiele i inne owady zapylające”

                                                     Edycja VI 2021  

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs odbywa się w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” i jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I CELE KONKURSU:

 • poszerzanie wiedzy o owadach zapylających występujących na obszarze powiatu lubańskiego,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów,
 • wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do owadów występujących w różnych środowiskach, objętych ochroną oraz owadów zapylających,
 • rozumienie znaczenia i roli owadów zapylających,
 • rozumienie roli człowieka w zachowaniu różnorodności biologicznej na Ziemi,
 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II TERMINY:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 16 kwietnia 2021 r.

Konkurs pisany stacjonarnie w rodzimej placówce: termin konkursu w dniach 26.04 – 30.04.2021, konkretny dzień ustala placówka, w której odbywa się konkurs.

Jeżeli konkurs przeprowadzany jest online termin ustala nauczyciel przeprowadzający konkurs, ale w dniach 26.04 – 30.04.2021 r.

III MIEJSCE I CZAS:

Stacjonarnie: szkoła, do której chodzi uczestnik konkursu, szczegóły ustala dyrektor szkoły.

Online: w miejscu przebywania ucznia w czasie zajęć online.

IV FORMA PRACY:

Szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia jednoosobową reprezentację (z danej kategorii).

Jeżeli do udziału w konkursie przygotowywało się więcej uczniów (maksymalnie 3 w danej kategorii), to mogą oni przystąpić do pisania konkursu. O przystąpieniu większej liczby uczniów należy powiadomić organizatora konkursu na karcie zgłoszenia.  Uczniowie piszą samodzielnie, nie drużynowo.

Przewidywane jest pięć kategorii wiekowych:

 • szkoły podstawowe: kl. I-III, kl. IV – VI, kl. VII – VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe kl. I-II i III – IV.

V FORMA KONKURSU DO WYBORU:

PIERWSZA FORMA STACJONARNA:

Konkurs odbędzie się w szkole, do której uczęszcza uczeń biorący udział w konkursie. MiPBP oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej dostarcza do szkół zaklejone koperty z pakietem pytań dla każdego uczestnika konkursu, biorąc pod uwagę kategorię wiekową oraz ilość uczniów przystępujących do konkursu. Dyrektor szkoły oddelegowuje dwóch opiekunów do przeprowadzenia konkursu, wyznacza czas i miejsce odbycia konkursu mieszcząc się w dniach wskazanych przez RCEE tj. 26.04 – 30.04.2021r. W wyznaczonym terminie uczniowie przychodzą do szkoły, szkolna komisja otwiera koperty i rozdaje uczniom arkusze z pytaniami. Czas pisania 45 minut. Po skończonym konkursie opiekunowie zbierają prace, wkładają do koperty, zaklejają kopertę i zgłaszają RCEE informację o możliwości odbioru prac konkursowych. Komisja konkursowa RCEE po odebraniu prac, sprawdza je i przekazuje informację w formie protokołu do szkoły o zdobytych miejscach oraz terminie odbioru nagród.

DRUGA FORMA ONLINE:

Konkurs przeprowadza lider edukacji ekologicznej w formie online.  Nauczyciel zgłasza do RCEE planowany termin przeprowadzenia konkursu, mieszcząc się w przedziale czasowym 26.04.2021 – 30.04.2021r. W dniu konkursu RCEE przesyła e – mailem pytania do nauczyciela, następnie nauczyciel przeprowadza konkurs, uzupełnione przez uczniów prace przesyła do RCEE. Komisja konkursowa RCEE drukuje i sprawdza prace. Informację w formie protokołu o zdobytych miejscach oraz terminie odbioru nagród przekazuje do szkoły.

VI OCENA:

 • na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII NAGRODY:

 • Przewiduje się nagrody indywidualne za zdobyte I, II, III, IV i V miejsce w pięciu kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie wyróżnień oraz nagrody ex aequo.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany, e-mailem, faxem do szkoły. Protokół zostanie zamieszczony również na stronie internetowej www.rceeluban.pl.
 • Nagrody dla najlepszych będą dostępne do odebrania w siedzibie RCEE, Rynek – Ratusz w Lubaniu (szczegóły w protokole pokonkursowym). Jako nagrody przewidziano karty prezentowe Empiku do zrealizowania w sklepie stacjonarnym lub internetowym.

VIII ZAKRES WIEDZY: 

 • Znaczenie zapylania. Owady zapylające, różnorodność owadów zapylających. Zagrożenie i ochrona owadów zapylających. Rola człowieka w świecie owadów zapylających. Znajomość i rozpoznawanie owadów zapylających na obszarze powiatu lubańskiego.

IX ŹRÓDŁA:

 • Książki: Atlas pszczelarstwa, Skarby przyrody – Ziemi lubańskiej, Doliną rzeki Kwisy, Z biegiem Kwisy – przyroda i człowiek, Gmina przyjazna pszczołom – poradnik (do uzyskania w RCEE). Materiały pt. „Pszczoły” do wglądu w RCEE.
 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, w Internecie, w bibliotekach.

X UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (MiPBP o. RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez MiPBP o. RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności MiPBP o. RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez MiPBP o. RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

XI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Lubaniu oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologiczne. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ido@miastoluban.pl

2.Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, szkoła – placówka) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 3.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

4.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.

 5.Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

6.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla realizacji Konkursu.

9.W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.