Konkurs pt. „Zbieraj, oszczędzaj, chroń środowisko”.

wpis w: Bez kategorii | 0

ZAKŁAD   GOSPODARKI   I   USŁUG   KOMUNALNYCH

spółka z o.o.  w  LUBANIU

REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ

 oddział MiPBP w Lubaniu

     zapraszają do udziału

w

KONKURSIE OCHRONY ŚRODOWISKA

pt. „Zbieraj, oszczędzaj, chroń środowisko”

I. Cele konkursu:

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w miejscu nauki i zamieszkania,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego,
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów,
 • angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz prawidłowej gospodarki odpadami,
 • wyrabianie nawyków prawidłowej gospodarki odpadami:

a) ograniczania ilości odpadów,

b) segregowania odpadów,

 • uświadomienie uczestnikom konkursu konieczności segregowania i powtórnego
  wykorzystywania odpadów oraz minimalizowania zanieczyszczeń środowiska związanego z nieodpowiednią utylizacją baterii,
 • promocja nauczycieli i placówek oświatowych najbardziej zaangażowanych w konkurs.

II. Forma pracy:

 • działania zespołowe społeczności uczniowskich na terenie powiatu lubańskiego,
 • zbiórka makulatury i zużytych baterii na terenie szkoły,
 • sprawozdanie końcowe.

III. Warunki udziału:

Konkurs jest przeznaczony dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w powiecie lubańskim w rejonie działania ZGiUK SP. z o.o. w Lubaniu tj.: miasto Lubań, gmina wiejska Lubań, gmina Platerówka, gmina Siekierczyn, miasto Olszyna, Biedrzychowice.

IV. Konkurs przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:

 – styczeń 2022 – rozesłanie regulaminów i kart zgłoszeń do placówek,

– do 24 lutego 2022 – zgłoszenie udziału na specjalnych kartach zgłoszeń (dołączonych do regulaminu) do RCEE,

– do 4 marca 2022 – dostarczenie pojemników na zbiórkę baterii przez ZGiUK do zgłoszonych placówek,

– od 4 marca do 30 kwietnia 2022 – zbiórka makulatury i baterii przez szkoły,

– do 10 maja 2022 – dostarczenie sprawozdań z informacją o ilości zebranych surowców do RCEE,

– 15 maja 2022 – posiedzenie komisji konkursowej i rozstrzygnięcie konkursu – zakup nagród,

– 20 maja – finał konkursu i wręczenie nagród – zakończenie zadania.

V. Kontrola zbiórki selektywnej:

 • gromadzenie makulatury na terenie szkoły,
 • gromadzenie baterii w pojemnikach dostarczonych przez ZGiUK,
 • rejestracja wyników przez placówkę,
 • pomiar ilości odpadów przez pracowników ZGiUK.

VI.  Ocena:

 • do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te szkoły, które spełnią ściśle warunki regulaminu,
 • o wygranej decyduje ilość zebranych surowców mierzona według sprawność szkoły tj. ilość odpadów w kg/liczbę uczniów.
 • placówka sporządza sprawozdania z przebiegu konkursu w szkole,
 • oceny dokona powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów i sponsorów.

VII. Nagrody:

 • główną nagrodę, funduje ZGiUK w Lubaniu,
 • przewiduje się nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, pomocy naukowych, materiałów biurowych, cennych książek itp.,
 • nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości finałowej w sali konferencyjnej ŁCR w Lubaniu,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany pocztą, e-mailem do szkół,
 • protokół zostanie zamieszczony również na stronie internetowej www.rceeluban.pl.

UWAGA !!!

– Konieczność opróżnienia pojemników należy zgłaszać do: ZGiUK sp. z o.o. tel. 75 671 12 53 od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 14.00.

– RCEE prosi o prowadzenie przez szkoły własnej statystyki odbieranych surowców wtórnych uwzględniając następujące elementy: data odbioru oraz ilość poszczególnych surowców.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami RCEE.

VIII. Uwagi końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.