Konkurs plastyczny pt. „Twórzmy lepsze połączenia, by ograniczyć ilość skażenia”.

wpis w: Bez kategorii | 0

MiPBP Oddział REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału

 w konkursie plastycznym na plakat  pod hasłem

 „Twórzmy lepsze połączenia,

by ograniczyć ilość skażenia”.  

                

Konkurs odbywa się w ramach kampanii

pn. „Europejski Tydzień Mobilności”.

REGULAMIN KONKURSU

I.Cele konkursu:

 • Promocja zrównoważonych form mobilności.
 • Wyrabianie potrzeby zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska
 •  Przyzwyczajeń transportowych i poprawy jakości życia.
 • Zachęcanie do korzystania z nieemisyjnych środków transportu.
 • Zwiększenie świadomości o negatywnych konsekwencjach tradycyjnego transportu spalinowego i związanego z tym zanieczyszczenia powietrza.
 • Poszerzenie wiedzy o zaletach zrównoważonej mobilności.
 • Promocja osób uzdolnionych plastycznie i placówek edukacyjnych.

Idea konkursu:

W tym roku Komisja Europejska zachęca do łączenia różnych form transportu. Więcej osób w jednym aucie, pełny autobus, pociąg i tramwaj bez wolnych miejsc, to mniej spalin w atmosferze. I oczywiście niezastąpiony rower, którym możemy łączyć różne formy transportu. Europejski Tydzień Mobilności to inicjatywa, której głównym celem jest zachęcanie ludzi do korzystania z przyjaznych dla środowiska środków transportu.

Ideą konkursu jest ukazanie w formie plakatu korzyści dla ludzi i środowiska przyrodniczego jakie wynikają ze stosowania  zróżnicowanych form transportu. 

II. Forma pracy:

 • format A3 (duży blok rysunkowy, techniczny),
 • przewiduje się tylko prace indywidualne,
 • technika dowolna, ale bez wykorzystywania materiałów żywnościowych (makaron, ryż, kasza, ziarno itp.) oraz innych typu kora, liście, mech itp.,
 • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku: uczestników z placówek: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/grupę oraz imię i nazwisko opiekuna,
 • uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna prawnego.

III. Tematyka pracy:

 • Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu.

IV. Warunki udziału:

Przewiduje się trzy kategorie wiekowe:

 • klasy IV – VI szkoły podstawowe,
 • klasy VII – VIII szkoły podstawowe,
 • szkoły ponadpodstawowe.

Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

etap I – eliminacje w placówce.

etap II – eliminacje finałowe.

 • Placówki przekazują do finału 5 najlepszych prac.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE Oddział MiPBP w Lubaniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2022 r. do 16.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
 • Każdy uczestnik Konkursu składając pracę, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z pracy plastycznej na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

V. Ocena:

 • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
 • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

VI. Nagrody:

 • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów wyróżnionych przez komisję prac za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
 • Jako nagrody przewiduje się karty prezentowe Empiku.
 • Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl, www.facebook.com/rcee.luban oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu Konkursu przesłanych do placówek.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
 • Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 •  Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

     Zapraszamy do udziału!