Konkurs wiedzy przyrodniczej pt. „Ssaki powiatu lubańskiego”.

wpis w: Konkursy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ODDZIAŁ MiPBP

W  LUBANIU

    zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału w konkursie wiedzy przyrodniczej

 pt. „Ssaki powiatu lubańskiego”

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU:

 • poszerzanie wiedzy o ssakach występujących na obszarze powiatu lubańskiego,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów,
 • wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do ssaków występujących w różnych środowiskach oraz objętych ochroną,
 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II. TERMINY:

 • Termin zgłoszenia uczestnictwa do dnia 14 kwietnia 2023, na załączonej karcie do siedziby RCEE.
 • Termin konkursu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00.

III. MIEJSCE:

 • Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w

     poszczególnych kategoriach:

-szkoły podstawowe klasy I – III, IV – VI, VII – VIII,

-szkoły ponadpodstawowe.

V. FORMA KONKURSU:

 • Konkurs składać się będzie z dwóch części:

I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII. NAGRODY:

 • Drużyny z największą liczbą punktów otrzymają dyplomy zdobytego miejsca przyznanego po sprawdzeniu prac konkursowych.
 • Przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych oraz dopuszcza się przyznanie nagród ex aequo.
 • Jako nagrody przewiduje się karty prezentowe sieci Empik.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu na stronie RCEE (www.rceeluban.pl) oraz przekazane e-mailem do szkoły.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • Znajomość i rozpoznawanie gatunków ssaków powiatu lubańskiego,  przystosowanie ssaków do różnych środowisk, zagrożenie i ochrona ssaków, rola człowieka.

IX. ŹRODŁA:

 • W następujących książkach: Skarby przyrody – Ziemi lubańskiej, Doliną rzeki Kwisy, Z biegiem Kwisy – przyroda i człowiek.
 • Strona: www.rceeluban.pl.
 • Dziennik Ustaw RP z dnia 28 grudnia 2016 poz. 2183 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt załącznik  nr 1.
 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach, książkach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Internecie, bibliotekach. 

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.

Zapraszamy do udziału!