Otwarty konkurs plastyczny z okazji Europejskiego tygodnia mobilności „Oszczędzaj Energię”

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU
ZAPRASZA
MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBAŃSKIEGO DO UDZIAŁU
W OTWARTYM KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PLAKAT W TECHNICE KOLAŻU Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO TYGODNIA MOBILNOŚCI
pt. „OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu:

 • Promocja ekologicznego stylu życia.
 • Poszerzanie wiedzy o sposobach oszczędzania energii.
 • Rozumienie konieczności stosowania alternatywnych źródeł energii.
 • Wyrabianie nawyku zachowań ekologicznych przyjaznych środowisku naturalnemu.
 • Doskonalenie umiejętności plastycznych.
 • Promocja osób uzdolnionych plastycznie i placówek edukacyjnych.

II. Forma pracy:

 • format A3 (duży blok rysunkowy);
 • przewiduje się tylko prace indywidualne;
 • technika kolażu (technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw np.: wycinanki, gazety, tkaniny naklejanych na papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi takich jak farby, kredki, pisaki)
 • praca podpisana na odwrocie zawierająca informacje:

w przypadku uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora,  nazwę placówki/grupę/klasę oraz imię i nazwisko opiekuna;

w przypadku uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna.

III. Tematyka pracy:

 • Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu zgodnie z umiejętnościami uczestnika.
 • Praca powinna ukazywać sposoby, metody oraz znaczenie oszczędzania energii, powinna zwierzać hasło motywujące do oszczędzania enegii.  
 • Do wykonania pracy należy użyć materiałów plastycznych bez wykorzystania materiałów naturalnych: mech, kora, liście, zboża, makarony, kasze, ryż itp.

IV. Warunki udziału:

 • Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców powiatu lubańskiego.
 • Przewiduje się 4 kategorie wiekowe:

– szkoły podstawowe kl. I – III,
– szkoły podstawowe kl. IV – VI,
– szkoły podstawowe kl. VII – VIII,
– szkoły ponadpodstawowe kl. I – V,
– dorośli.

 • Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

etap I – eliminacje w placówce/oddziale,

etap II – eliminacje finałowe w siedzibie RCEE

 • Placówki przekazują do finału 5 najlepszych prac z danej kategorii.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE (Rynek – Ratusz, Lubań) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 do 16.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

V. Ocena:

 • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
 • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona powołana w tym celu komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

VI. Nagrody:

 • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów prac za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych.
 • Jako nagrody przewiduje się karty prezentowe Empiku do realizacji w sklepach stacjonarnych i internetowych.
 • Nagrody zostaną rozdane na specjalnie zorganizowanej uroczystości. Szczegóły podane będą w protokole pokonkursowym.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do placówek.

 Uwaga!

 • Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

                                                                                   Zapraszamy do udziału