Konkurs plastyczny pt. „Czyste powietrze wokół nas”

wpis w: Konkursy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ODDZIAŁ MiPBP

W LUBANIU

zaprasza do udziału w otwartym konkursie plastycznym dla dzieci w powiecie lubańskim pt. „Czyste powietrze wokół nas”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Cele konkursu:
 2. Uświadomienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
 3. Rozpoznawanie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
 4. Zainteresowanie dzieci zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatu oraz działaniami mającymi na celu ich ograniczenie lub zapobieżenie.
 5. Wskazywanie powodów, dla których warto chronić powietrze, oraz sposobów jego ochrony.
 6. Wspieranie kreatywnego myślenia w kontekście ochrony środowiska naturalnego.
 7. Zachęcanie do odkrywania własnych zdolności, możliwości oraz wrażliwości artystycznej.

II. Forma pracy:

 • format A3 (duży blok rysunkowy);
 • przewiduje się tylko prace indywidualne;
 • technika  wykonania pracy jest dowolna (malowanie, wyklejanie, kolaż itp.), kompozycja płaska,
 • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku:

– uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora,  nazwę placówki/grupę/klasę oraz imię i nazwisko opiekuna;

– uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna.

III. Tematyka pracy:

 • Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu zgodnie z umiejętnościami dziecka.
 • Do wykonania pracy należy użyć materiałów plastycznych bez wykorzystania materiałów naturalnych: mech, kora, liście, zboża, makarony, kasze, ryż itp.

IV. Warunki udziału:

 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z terenu powiatu lubańskiego.
 • Przewiduje się dwie kategorie wiekowe: przedszkola i szkoły podstawowe kl. I – III.
 • Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

etap I – eliminacje w placówce/oddziale,

etap II – eliminacje finałowe w siedzibe RCEE

 • Placówki przekazują do finału 5 najlepszych prac z danej kategorii.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE (Rynek – Ratusz, Lubań) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2024 do 16.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

V. Ocena:

 • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
 • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona powołana w tym celu komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

VI. Nagrody:

 • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów prac za I, II, III, IV i V miejsce oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
 • Jako nagrody przewiduje się karty prezentowe Empiku do realizacji w sklepach stacjonarnych i internetowych.
 • Nagrody zostaną rozdane na specjalnie zorganizowanej uroczystości. Szczegóły podane będą w protokole pokonkursowym.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do placówek.

 Uwaga!

 • Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
 • Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie w miesiącu lipcu, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Galerii nad Schodami w Lubaniu.

                                                                                   Zapraszamy do udziału!