KONKURS  FOTOGRAFICZNY pt. „EKOLOGIA W KADRZE-DRZEWA”

wpis w: Konkursy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

ZAPRASZA

MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBAŃSKIEGO DO UDZIAŁU

W OTWARTYM  KONKURSIE  FOTOGRAFICZNYM

pt. „EKOLOGIA W KADRZE-DRZEWA”

REGULAMIN  KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „EKOLOGIA W KADRZE – DRZEWA” zwanego dalej „Konkursem” jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu będące oddziałem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, z siedzibą w Lubaniu Rynek-Ratusz, zwane dalej „Organizatorem”.

CELE KONKURSU:

1.Promocja obiektów przyrody ożywionej, miejsc wartościowych przyrodniczo na terenie powiatu lubańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem drzew będącymi pomnikami przyrody.

2.Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony środowiska, przyrodniczego bioregionu.

3.Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii.

4.Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.

5.Kształcenie umiejętności obserwacji i fotografowania przyrody, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

6.Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych umiejętności obserwacji przyrody oraz jej dokumentowania.

7.Promocja osób uzdolnionych.

8.Prezentacja i promowanie ekologii z szczególnym naciskiem na drzewa rosnące na terenie powiatu lubańskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia.

3. W konkursie mogą wziąć udział:

indywidualni uczestnicy młodzieżowi /wiek 9-13 lat (uczestnictwo dzieci w wieku poniżej 9 lat jest możliwe po wypełnieniu oświadczenia rodzica – załącznik nr 1, że zdjęcie zostało samodzielnie wykonane przez dziecko).

– indywidualni uczestnicy młodzieżowi /wiek 13-18 lat,

– indywidualni uczestnicy dorośli.

4.Fotografie powinny ukazywać drzewa rosnące w powiecie lubańskim, ważne jest niebanalne spojrzenie.

5.Fotografie muszą zawierać informację o gatunku drzewa lub drzew które się na nich znajdują.

5.Fotografie wraz z informacją o gatunku drzewa oraz załącznikami i metryczką należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: lubanrcee@gmail.com z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny ekologia w kadrze” do dnia 7 października 2024 roku.

6.Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł-zdjęcia.

7. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.

8.E-mail zwierający elektroniczny zapis zdjęcia, powinien być zaopatrzony w metryczkę z następującymi danymi:

– nazwę konkursu,
– imię i nazwisko autora,
– informację w jakiej kategorii wiekowej startuje,
– numer kontaktowy, miejscowość z jakiej pochodzi,
– adres e-mail,
– miejsce i datę wykonania zdjęcia oraz nazwę gatunkową drzewa bądź drzew znajdujących się na zdjęciu.

9. Prace należy złożyć z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr1. lub jego skanem/zdjęciem.

10. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na terytorium powiatu lubańskiego przez uczniów placówek oraz mieszkańców powiatu lubańskiego.

11.Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac  niezgodnych z tematem i innymi wymogami regulaminu.

13. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

14. Nie można prezentować kserokopii, fotografii skanowanych, ściąganych z Internetu, rysunków odręcznych, zdjęć z datownikiem, widokówek. Zdjęcia nie mogą być na dodatkowym tle, z dodatkowymi ozdobami ramkami, rysunkami i innymi elementami zdobniczymi.

15. Wyklucza się udział w konkursie fotografii wygenerowanych przez Sztuczną Inteligencję

16. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osób, uczestnik przesyłając fotografię oświadcza iż osoby znajdujące się na fotografii wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie ich wizerunku.

17.  Każdy uczestnik Konkursu składając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

18. Nagrodzone i wyróżnione prace mogą zostać opublikowane na stronie internetowej RCEE w Lubaniu (www.rceeluban.pl/) oraz na stronie fanpage’u (www.facebook.com/rcee.luban).
Mogą zostać wykorzystane w publikacjach RCEE w Lubaniu oraz w kalendarzu tworzonym przez RCEE.

19. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za złożone prace oraz zastrzega sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

OCENA:

1.Oceny i wyboru prac dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa.

2.Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.

FINAŁ KONKURSU:

1.Uczestnicy otrzymają zawiadomienia na podany przez siebie adres e-mail lub telefonicznie o terminie wręczenia nagród. Nagrody zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w siedzibie RCEE.

2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na na stronie internetowej RCEE w Lubaniu (www.rceeluban.pl/) oraz na stronie fanpage’u (www.facebook.com/rcee.luban)

NAGRODY:

1. Przewidziane są nagrody indywidualne w postaci książek lub kart prezentowych za zdobyte I, II i III miejsce w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia

2. Nagrody nie odebrane do 20 grudnia 2024 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  2. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
  3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
  4. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

                Zapraszamy do udziału