Zapraszamy na drugi, w tym roku wiosenny spacer edukacyjny.

wpis w: Bez kategorii | 0

REGULAMIN  WYCIECZKI EDUKACYJNEJ

PN. SPACER EDUKACYJNY PRZEZ IZERSKIE GARBY I WYSOKI KAMIEŃ.

WIOSENNE SPACERY EDUKACYJNE 2024 r. 

I Organizator:

·       Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w

      Lubaniu,

·       Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu.

II. Cele Rajdu:

 • Promowanie ochrony środowiska;
 • Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia;
 • Rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych;
 • Poszerzenie świadomości ekologicznej;
 • Poznanie cennych obszarów przyrodniczych na terenie Gór Izerskich i Karkonoszy;
 • Popularyzacja turystyki kwalifikowanej – górskiej, pieszej;
 • Aktywny wypoczynek;
 • Propagowanie idei zachowania bioróżnorodności, ochrony przyrody.

III. Miejsce, termin i program Wycieczki:

 • Impreza odbędzie się w dniu 15 CZERWCA 2024 r. (sobota).
 • Wyjazd z Lubania o godz. 8:00 (z przystanku dla wysiadających koło galerii Inbag).
 • Powrót do Lubania około godz. 19:00 (na przystanek dla wysiadających koło galerii Inbag).
 • Trasa Wycieczki przebiegać będzie drogami szutrowymi, leśnymi (mogą być wystające kamienia, korzenie, grząski grunt).
 • Trasa od startu do mety wynosi około 12 km.
 • Startujemy od około 900 m n.p.m., najwyższy Zwalisko – 1046 m n.p.m.
 • Start Wycieczki: Jakuszyce – Izerskie Garby – Zwalisko – Wysoki Kamień – Zakręt Śmierci.
 • Meta Wycieczki: Zakręt Śmierci-Szklarska Poręba.

IV. Uczestnictwo:

 • W Wycieczce mogą uczestniczyć tylko uczestnicy indywidualni, ewentualnie grupy rodzinne. Dzieci do lat 18 pod opieką dorosłych.
 • Uczestnicy imprezy dostosowują ubiór do warunków atmosferycznych i trasy Wycieczki.

V. Dodatkowe informacje:

 • Uczestnicy Wycieczki są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy;
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników, rzeczy zagubione, szkody osobowe (urazy), rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po zakończeniu Wycieczki, jak także odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników Wycieczki;
 • Uczestnicy Wycieczki powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, przyjmowane leki, w tym napoje i wyżywienie, a także stosowny ubiór.

VI. Postanowienia końcowe:

·     Wycieczka edukacyjna odbędzie się w sprzyjających warunkach atmosferycznych;

·     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wycieczki z powodów niezależnych od niego, lub wskutek siły wyższej;

·     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub odwołania wycieczki w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

·     Zgłoszenie na Wycieczkę oznacza akceptację jej regulaminu;

·     Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora Wycieczki (w relacji z przebiegu Wycieczki oraz innych publikacjach Organizatora);

·     Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora;

·     Od osób zakwalifikowanych do udziału w przypadku konieczności ich rezygnacji wymagane jest przekazanie stosownej informacji dla Organizatora minimum 2 dni robocze przed terminem organizacji wycieczki. W przypadku braku wcześniejszej informacji dla Organizatora od osób zakwalifikowanych o ich rezygnacji z udziału w wycieczce Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia ww. osób z uczestnictwa w analogicznych działaniach w przyszłości.

Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany regulaminu.