Konkurs pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja”.

URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W LUBANIU

zapraszają do udziału

W KONKURSIE WIEDZY OCHRONY ŚRODOWISKA

pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja”.

EDYCJA IV – 2016

sponsorzy główni:
Urząd Miasta Lubań
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regulamin konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU:
• Zdobycie wiedzy o zjawisku niskiej emisji w Polsce; przyczynie jej powstawania i sposobach zmniejszania skali zjawiska.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska zagrożonego niską emisją.
• Kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów.
• Wyrabianie nawyków prawidłowej gospodarki odpadami, jako jednym ze sposobów zmniejszania niskiej emisji:
a) prawidłowego wykorzystania samochodu,
b)ograniczania ilości emisji pyłów, gazów i odpadów,
c)segregowania odpadów.
• Promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.
II. TERMIN:
Termin zgłoszenia uczestnictwa do 4 marca 2016 r.
Termin konkursu 16 marca 2016 r.

III. CZAS I MIEJSCE:
• Godz. 10.00
• Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.
IV. FORMA PRACY:
• Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w skład, której wchodzi po 1 przedstawicielu z klasy I, II i III oraz IV, V i VI – w szkole podstawowej; z klasy I, II i III – w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

V. FORMA KONKURSU:
• Konkurs składać się będzie z dwóch części:
I – zadań teoretycznych,
II – zadań praktycznych.

VI. OCENA:
• Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII. NAGRODY:
• Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa oraz dyplom zdobytego miejsca przyznanego po sprawdzeniu prac konkursowych, który zostanie przekazany pocztą, e-mailem lub faxem.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu.
• Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości w miesiącu maju.

VIII. ZAKRES WIEDZY:
Znaczenie terminu „niska emisja”, przyczyny powstawania niskiej emisji, pojęcie smogu i jego rodzajów, zagrożenia, sposoby zmniejszania niskiej emisji, zachowania ludzi, prawo polskie i unijne w odniesieniu do niskiej emisji, niska emisja a zmiany klimatu.

IX. ŹRÓDŁA:
• Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach dotyczących gospodarki odpadami, segregacji i zbiórki selektywnej odpadów, zagrożenia środowiska przez dzikie wysypiska, systemach gospodarki odpadami zawartych w: ustawach (o odpadach, utrzymaniu porządku i czystości w gminie), ulotkach, folderach „Ekologiczny Lubań”, publikacji „Proste rady na odpady” czyli czysto i pożytecznie. Lubańskim poradniku o segregacji i zbiórce selektywnej odpadów komunalnych, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

X. UWAGI KOŃCOWE:
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
• Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.
• Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
• Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.
W imieniu organizatorów
Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum
Edukacji Ekologicznej w Lubaniu