Konkurs pt. „Płazy i gady powiatu lubańskiego”.

URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zapraszają uczniów w powiecie lubańskim do udziału

W KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

pt. „Płazy i gady powiatu lubańskiego”

EDYCJA II 2016

sponsorzy główni:
Urząd Miasta Lubań
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubania i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU:
• poszerzanie wiedzy o płazach i gadach żyjących w powiecie lubańskim, ich znaczeniu w środowisku przyrodniczym i ich ochronie,
– znajomość podstawowych pojęć nauk zajmujących się płazami i gadami,
– znajomość ekologii płazów i gadów oraz zasad zachowania się w stosunku do rodzimej herpetofauny,
– znajomość gatunków płazów i gadów występujących na obszarze powiatu lubańskiego,
– rozpoznawanie płazów i gadów występujących na obszarze powiatu lubańskiego,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
• kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów,
• wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do płazów i gadów,
• promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.
II. TERMINY:
• Termin zgłoszenia uczestnictwa do 30 marca 2016, na załączonej karcie do siedziby RCEE.
• Termin konkursu 15 kwietnia 2016. (piątek) godz. 10.00.

III. MIEJSCE:
• Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:
• Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w skład, której wchodzi po 1 przedstawicielu z klasy I, II i III oraz IV, V i VI – w szkole podstawowej; z klasy I, II i III – w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

V. FORMA KONKURSU:
• Konkurs składać się będzie z dwóch części:
I – zadań teoretycznych,
II – zadań praktycznych.

VI. OCENA:
• Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII. NAGRODY:
• Po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca. Przewiduje się miejsca I, II, III w trzech kategoriach wiekowych.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany pocztą,
e-mailem lub faxem oraz na www.rceeluban.pl.
• Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości w miesiącu czerwcu. Jako nagrody przewidziano wydawnictwa o tematyce przyrodniczej, gry planszowe itp.

VIII. ZAKRES WIEDZY:
• Znajomość i rozpoznawanie gatunków płazów i gadów żyjących na obszarze powiatu lubańskiego, przystosowanie płazów i gadów do środowiska, zagrożenie oraz ochrona prawna płazów i gadów, podstawowe pojęcia nauk zajmujących się płazami i gadami, funkcja płazów i gadów w ekosystemach, znaczenie płazów i gadów w ochronie środowiska.

IX. ŹRÓDŁA:
• w następujących książkach: Skarby przyrody – Ziemi lubańskiej wydanie II, Doliną rzeki Kwisy, Z biegiem Kwisy – przyroda i człowiek,
• www.eko.luban.com.pl/ekologia/ochrona przyrody, www.eko.luban.com.pl/artykuły/skarby przyrody ziemi lubańskiej, www.eko.luban.com.pl/artykuły/ w dolinie rzeki Kwisy (należy korygować z Dz. U. z rozporządzeniami z 2014 r.),
• Dziennik Ustaw RP z dnia 7 października 2014 poz.1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt załącznik nr 1.
• Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Internecie, bibliotekach.

X. UWAGI KOŃCOWE:
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
• Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.
• Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz organizatorów.
• Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
• Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.
W imieniu organizatorów

Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu