Konkurs na hasło zachęcające do zmniejszania niskiej emisji w mieście Lubań i powiecie lubańskim.

URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE w LUBANIU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU
ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU
W
KONKURSIE OTWARTYM

dla mieszkańców powiatu lubańskiego

 

NA HASŁO ZACHĘCAJĄCE
DO ZMNIEJSZANIA NISKIEJ EMISJI
W MIEŚCIE LUBAŃ I POWIECIE LUBAŃSKIM

 

 

I. Cele konkursu:
– Uświadamianie w jaki sposób powstaje niska emisja i zagrożeń jakie ze sobą niesie.
– Zaangażowanie środowiska lokalnego w kampanię na rzecz ograniczania niskiej emisji.
– Promocja pożądanych zachowań w mieście, środowisku zamieszkania i poza nim.
– Propagowanie zachowań prozdrowotnych
– Rozwijanie poczucia estetyki środowiskowej.

Niska emisja jest wyłącznie efektem działań człowieka!
Największym wytwórcą niskiej emisji jest transport i obszar bytowo – komunalny (miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku). Powstaje przez emisję pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z rur wydechowych pojazdów, lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalany jest najtańszy, najgorszej jakości węgiel, miał oraz węgiel brunatny. Spalane są odpady. Wszystko to dzieje się na wysokości nie większej niż 40 m. W miejscowościach, dzielnicach, na obszarach, które mają słabą wentylację, niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym kiedy razem występują zanieczyszczenia powietrza wywołane działalnością człowieka i takich zjawisk atmosferycznych jak: duża wilgotność powietrza, mgła, brak wiatru. Jest też tak, że choć nie widzimy smogu to on w rzeczywistości jest. Ponieważ niemal nieustannie wdychamy ten trujący aerozol notuje się zwiększoną zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania. Jest wiele prostych sposobów zmiany postępowania, aby przyczynić się do zmniejszenia niskiej emisji. Można to zrobić.
Zadaniem tego konkursu jest przekonanie i zachęcenie do zmiany zachowań każdego mieszkańca, niezależnie od wieku, wykształcenia i zawodu.

II. Forma pracy:
– Karta z hasłem
– Wizytówka zawierająca: imię i nazwisko autora; forma kontaktowa w przypadku osoby dorosłej, nazwa szkoły, klasa w przypadku ucznia umieszczone na odwrocie karty.

III. Warunki udziału:
– Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta Lubania oraz uczniów wszystkich typów szkół w Lubaniu i powiecie lubańskim.

Propozycje należy dostarczyć do RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.; w poniedziałki do 15.30, a w pozostałe dni do 16.00, przesłać pocztą na adres RCEE (Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań), drogą elektroniczną na adres: ekoluban@interia.pl.

IV. Ocena
– Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te propozycje, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
– Oceny i wyboru haseł dokona specjalnie w tym celu powołana przez organizatorów komisja konkursowa.

V. Nagrody:
– Przewiduje się tylko nagrody indywidualne.
– Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w trakcie trwania LWE 2016.
– Wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał.
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach, na stronie internetowej RCEE: www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień i wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do szkół a także z możliwością odbioru w siedzibie RCEE.
– Najlepsze hasła zostaną wykorzystane przy projektowaniu notesu edukacyjnego
odnoszącego się do kampanii ograniczania niskiej emisji.

Uwaga!
• Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz Organizatorów.
• Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
• Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

Zapraszamy do udziału!
W imieniu organizatorów
Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu