Regulamin konkursu „W krainie łużyckich wód”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

                   REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

                          ZAPRASZA DO UDZIAŁU W XIV EDYCJI  REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIOREGIONIE

„ W krainie łużyckich wód

CELE KONKURSU

☼ Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki obszarów podmokłych.

☼ Kształcenie umiejętności łączenia wiedzy z praktycznym działaniem.

☼ Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

☼ Promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

☼ Kształtowanie postawy współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

☼ Konkurs odbędzie się w 2 etapach: powiatowym i regionalnym i w 3 kategoriach edukacyjnych: klas IV – VI szkół podstawowych, klas I – III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

☼ W eliminacjach powiatowych biorą udział trzyosobowe drużyny z poszczególnych szkół. Każda szkoła wystawia jedną trzyosobową reprezentację. Zespoły szkół ponadgimnazjalnych mogą wystawić drużynę z każdego typu szkoły.

☼ Do etapu regionalnego przechodzą po dwie drużyny z każdej kategorii.

☼ O terminie etapu regionalnego uczestnicy zostaną powiadomieni w protokole etapu powiatowego.

 

TERMIN

☼ Termin zgłoszenia uczestnictwa do 3 października 2016.

☼ W Lubaniu etap powiatowy odbędzie się  19 października (środa) o godz. 10.00 w sali Konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu  w Rynku-Sukiennicach (podziemie).

 

ZAKRES OCENIANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

☼ etap szkolny: test wiedzy ogólnej z zakresu przyrody i ekologii zgodnie z podstawą programową;

☼ etap powiatowy (treści: klimat, opady, wody płynące, wody stojące, Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej w odniesieniu do Polski, ochrona siedlisk, ochrona obszarów wodno błotnych i siedlisk naturalnych, ochrona gatunków wodno błotnych roślin i zwierząt, formy ochrony przyrody na naszym terenie związane ze środowiskiem wodno – błotnym przyrodą ożywioną i nieożywioną, sieć wodna, zagrożenie i ochrona przeciwpowodziowa, jednostki hydrograficzne na Dolnym Śląsku, ochrona wód płynących i podziemnych;

☼ etap regionalny: wiedza o RDW, obszarach, gatunkach, ochronie wód w odniesieniu do powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego;

 

NAGRODY

☼ indywidualne; dyplomy dla drużyn. W etapie powiatowym przyznane zostaną I, II, III miejsca w trzech kategoriach wiekowych. Jako nagrody przewidziano wydawnictwa o tematyce przyrodniczej. Pulę nagród na etapie regionalnym utworzą: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej O/MiPBP w Lubaniu, Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu i Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu „TOPiK” w Zgorzelcu.

 

LITERATURA
 • Bena, A. Paczos „Doliną rzeki Kwisy”,
 • Bena , A. Paczos „Z biegiem Kwisy przyroda i człowiek”,
 • Bena, „Dzieje Puszczy Zgorzelecko – Osiecznickiej”,
 • Bena, „Tropami przyrody i historii”,,
 • Bena, „Przyroda powiatu zgorzeleckiego”,
 • Bena, „Polskie górne Łużyce”,
 • Czerwiński, „Dolny Śląsk”- przewodnik,
 • Loritz-Dobrowolska, „Gmina Sulików” – informator przyrodniczy,
 • Loritz-Dobrowolska, „Ochrona przyrody w powiecie zgorzeleckim”,
 • Myśliwiec, K. Wojciechowski, „Szlakiem wygasłych wulkanów” – przewodnik po ścieżce dydaktycznej,
 • Powiat Zgorzelecki – przewodnik ,
 • Pyłka – Gutowska, „Ekologia z ochroną środowiska” – podręcznik,
 • Staffa i inni “Słownik geografii turystycznej Sudetów. Pogórze Izerskie” tom I i II,
 • i J. Szweykowscy „Słownik botaniczny”,
 • Wierzbicka, „Skarby przyrody Ziemi Lubańskiej”,
 • W dorzeczu rzeki Kwisy – informator ZG „Kwisa” ,
 • Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy – przewodnik turystyczny,
 • Trakt Małych Wulkanów,
 • Dziennik Ustaw RP z dnia 7 października 2014 poz.1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt załącznik nr 1.

 

Zachęcamy do studiowania dostępnych map, ulotek, widokówek oraz korzystania z Internetu (stron miast: Bolesławiec, Zgorzelec, Lubań; stron powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, zgorzeleckiego a także strony RCEE.

 

 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.
 • UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.


                                                           W imieniu organizatorów

                         Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum

                                           Edukacji Ekologicznej w Lubaniu