Konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejszy portret cisa henrykowskiego”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

          ZAPRASZA  DO UDZIAŁU

w otwartym konkursie plastycznym na

 „Najpiękniejszy portret cisa henrykowskiego”.

 

Edycja I.

 

REGULAMIN KONKURSU

 I. Cele konkursu:

 • poszerzanie wiedzy o szczególnym obiekcie, jakim jest cis pospolity rosnący w Henrykowie Lubańskim oraz obowiązkach gminy wobec pomników przyrody, jako obiektów prawem chronionych,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego we własnym regionie,
 • wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony środowiska przyrodniczego bioregionu,
 • wyrabianie umiejętności i nawyków zachowania się w środowisku przyrodniczym,
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów,
 • wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki plastycznej,
 • kształcenie umiejętności obserwacji i ukazywania przyrody w najbliższym otoczeniu człowieka,
 • promocja osób uzdolnionych i placówek edukacyjnych.

 

Idea konkursu: cis pospolity w Henrykowie Lubańskim jest uznany za najstarsze drzewo żyjące w Polsce a być może i Europie. Jego wiek jest szacowany na około 1250 lat. Można się mylić, co do dokładnych lat życia, ale jedno jest pewne. Cis henrykowski jest starszy od państwa polskiego. Łatwo obliczyć, że jego życie zaczęło się ok. 765 roku. Skoro tak, to znaczy, że towarzyszy historii tych ziem. Ziemia Lubańska przechodziła różne koleje losu, a cis w Henrykowie rósł. Ideą konkursu jest ukazanie cisa nie teraz w XXI wieku, ale w powiązaniu z tym, co się działo przez te lata. Warto wybrać sobie jakiś okres, jakieś wydarzenie i tam umieścić cisa, jako bohatera. Tym sposobem powstanie namalowana kronika naszej ziemi.

 

II. Forma pracy:

 • format A3 (duży blok rysunkowy);
 • przewiduje się tylko prace indywidualne;
 • autorzy prac przekazują swoje prawa autorskie na rzecz RCEE w Lubaniu;
 • technika dowolna, ale bez wykorzystywania materiałów żywnościowych (makaron, ryż, kasza, ziarno itp.);
 • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku:
 1. uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/grupę oraz imię i nazwisko opiekuna;
 2. uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz podpis opiekuna prawnego.

 

III. Tematyka pracy:

 • Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu.

 

IV. Warunki udziału:

 • Przewiduje się trzy kategorie klasy I –III, IV – VI SP, I – III Gim. i PG.
 • Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

 

etap I – eliminacje w placówce/oddziale.

etap II – eliminacje finałowe.

 

 • Placówki przekazują do finału 10 najlepszych prac.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2016 do 16.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

 

V.Ocena:

 • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
 • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

 

VI. Nagrody:

 • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów wyróżnionych przez komisję prac za I, II, III, IV i V miejsce oraz wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych.
 • Jako nagrody przewiduje się m.in. wydawnictwa o tematyce przyrodniczej, historycznej, gry planszowe, itp.
 • Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w miesiącu listopadzie, w trakcie trwania LWE 2016.
 • Wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do placówek.
 • Najlepsze prace posłużą jako formy graficzne organizowanych kampanii edukacyjnych bądź wydawnictw.
 • Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz Organizatorów.


Uwaga!

 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

                                            Zapraszamy do udziału!

 

                                                            W imieniu organizatorów 

                                          Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu