Konkurs plastyczny pt. „Lubię lato”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zaprasza do udziału w otwartym konkursie plastycznym dla najmłodszych w powiecie lubańskim

 pt. „Lubię lato”

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu:

 • Promocja piękna przyrody ożywionej i elementów różnorodności biologicznej na terenie powiatu lubańskiego.
 • Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony środowiska przyrodniczego bioregionu.
 • Wyrabianie umiejętności zachowania się w środowisku przyrodniczym.
 • Poszerzanie wiedzy o zjawiskach zachodzących latem w przyrodzie.
 • Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki na otaczający świat przyrody.
 • Kształcenie umiejętności obserwacji i ukazywania przyrody w najbliższym otoczeniu człowieka.
 • Promocja osób uzdolnionych plastycznie i placówek edukacyjnych.

II. Forma pracy:

 • format A3 (duży blok rysunkowy);
 • przewiduje się tylko prace indywidualne;
 • technika dowolna;
 • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku:

– uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/grupę/klasę oraz imię i nazwisko opiekuna;

– uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz podpis opiekuna prawnego.

III. Tematyka pracy:

 • Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu zgodnie z umiejętnościami dziecka.
 • Do wykonania pracy należy użyć materiałów plastycznych bez wykorzystania materiałów naturalnych: mech, kora, liście, zboża, makarony, kasze, ryż itp.

IV. Warunki udziału:

 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i nauczania zintegrowanego.
 • Przewiduje się dwie kategorie wiekowe 5-6 lat; 7-9 lat;
 • Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

etap I – eliminacje w placówce/oddziale,

etap II – eliminacje finałowe.

 • Placówki przekazują do finału 5 najlepszych prac.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2017 do 16.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

V. Ocena:

 • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
 • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

VI. Nagrody:

 • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów wyróżnionych przez komisję prac za I, II, III, IV i V miejsce oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
 • Jako nagrody przewiduje się m.in. wydawnictwa o tematyce przyrodniczej, gry planszowe, itp.
 • Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w miesiącu czerwcu, w trakcie trwania LWE 2017.
 • Wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał.
 • Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie w miesiącu lipcu, w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do placówek.
 • Najlepsze prace posłużą jako formy graficzne organizowanych kampanii edukacyjnych bądź wydawnictw.

 Uwaga!

 • Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz organizatorów.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

                

             Zapraszamy do udziału!

              W imieniu organizatorów

 Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu