Konkurs pt. „Ssaki powiatu lubańskiego”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ  W  LUBANIU

 zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału

         W KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

    „Ssaki powiatu lubańskiego”

 

                                                                                              Edycja III 2017

 

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

 

I. CELE KONKURSU:

 • poszerzanie wiedzy o ssakach występujących na obszarze powiatu lubańskiego,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów,
 • wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do ssaków występujących w różnych środowiskach oraz objętych ochroną,
 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

 

II. TERMINY:

 • Termin zgłoszenia uczestnictwa do 11 kwietnia 2017, na załączonej karcie do siedziby RCEE.
 • Termin konkursu 28 kwietnia 2017. godz. 10.00.

 

III. MIEJSCE:

 • Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

 

IV. FORMA PRACY:

 • Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w skład której wchodzi po 1 przedstawicielu z klasy I, II i III oraz IV, V i VI – ze szkoły podstawowej; z klasy I, II i III – ze szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

V. FORMA KONKURSU:

 • Konkurs składać się będzie z dwóch części:
I   – zadań teoretycznych,
II  – zadań praktycznych.

 

VI. OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

 

VII. NAGRODY:

 • Po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca. Przewiduje się miejsca I, II, III w trzech kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany pocztą, e-mailem lub faxem.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości w miesiącu czerwcu. Jako nagrody przewidziano wydawnictwa o tematyce przyrodniczej oraz gry edukacyjne.

 

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • Znajomość i rozpoznawanie gatunków ssaków powiatu lubańskiego, przystosowanie ssaków do różnych środowisk, zagrożenie i ochrona ssaków, ssaki łowne, rola człowieka.

 

IX. ŹRÓDŁA:

 • W następujących książkach: Skarby przyrody – Ziemi lubańskiej, Doliną rzeki Kwisy, Z biegiem Kwisy – przyroda i człowiek,
 • eko.luban.com.pl/ekologia/ochrona przyrody, www.eko.luban.com.pl/artykuły/skarby przyrody ziemi lubańskiej, www.eko.luban.com.pl/artykuły/ w dolinie rzeki Kwisy.
 • Dziennik Ustaw RP z dnia 7 października 2014 poz.1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt załącznik nr 1.
 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Internecie, bibliotekach.

 

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

                   W imieniu organizatorów

 

Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu