Konkurs wiedzy przyrodniczej pn. „Niebezpieczne rośliny w domu i ogrodzie”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ W  LUBANIU

zaprasza uczniów w powiecie  lubańskim  do udziału w konkursie wiedzy przyrodniczej

                            

  pt. „Niebezpieczne rośliny w domu i ogrodzie.”

EDYCJA IV  2017

REGULAMIN KONKURSU

 

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

CELE KONKURSU:

 • Poszerzanie wiedzy o roślinach niebezpiecznych występujących w ogrodach i domach ;
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
 • Kształtowanie pożądanych postaw prozdrowotnych uczniów;
 • Wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do roślin nieznanych i pozornie znanych:

a) rozpoznawania roślin niebezpiecznych w ogrodzie i domu;

b) zachowania bezpieczeństwa przy kontaktach z roślinami niebezpiecznymi;

c) promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

TERMINY:

 • Termin zgłoszenia uczestnictwa do 10 maja  2017, na załączonej karcie do siedziby RCEE.
 • Termin konkursu, dnia 17 maja (środa) godz. 10.00.

MIEJSCE:

 • Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

FORMA PRACY:

 • Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w skład, której wchodzi po 1 przedstawicielu z klasy I, II i III oraz IV, V i VI – w szkole podstawowej; z klasy I, II i III – w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

FORMA KONKURSU:

 • Konkurs składać się będzie z dwóch części:
I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

 NAGRODY:

 • Po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca. Przewiduje się miejsca I, II, III w trzech kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu na rceeluban.pl oraz zostaną przekazane pocztą, e-mailem lub faxem do placówek.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości w miesiącu czerwcu.

ZAKRES WIEDZY: 

 • Gatunki roślin niebezpiecznych spotykanych ogrodach i hodowanych w domach, rozpoznawanie najbardziej niebezpiecznych i istota zagrożenia u poszczególnych gatunków, zasady postępowania w przypadku kontaktu.

ŹRÓDŁA:

 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Internecie, bibliotekach.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

                 

  W imieniu organizatorów

Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum  Edukacji Ekologicznej w Lubaniu