Konkurs plastyczny pt. „NIE dla smogu w mojej miejscowości”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU ZAPRASZA DO UDZIAŁU

w otwartym konkursie plastycznym

pt. „NIE dla smogu w mojej miejscowości.”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. Cele konkursu:

 • pokazanie w formie plastycznej różnych propozycji poprawy jakości powietrza – pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia,
 • wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, oraz sposobów w jakich można to robić,
 • zrozumienie znaczenia czystego powietrza i jego wpływu na zdrowie ludzi, roślin i zwierząt,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej,
 • kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego,
 • prawidłowe zachowania odnoszące się do zjawiska smogu w danej miejscowości oraz sposobów zapobiegania, ochrony środowiska i rozwijania świadomości ekologicznej różnych pokoleń,
 • promocja dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie.

II. Forma pracy:

 • format A3 (duży blok rysunkowy);
 • przewiduje się tylko prace indywidualne, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną,
 • autorzy prac przekazują swoje prawa autorskie na RCEE w Lubaniu. Technika wykonania prac jest dowolna (rysunek, farba plakatowa, tempera, akwarela, kolaż, wyklejanka itp.)
 • do wykonania pracy należy użyć tylko i wyłącznie materiałów plastycznych bez wykorzystania materiałów naturalnych: mech, kora, piasek, liście, zboża, makarony, kasze, ryż itp.
 • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca: imię i nazwisko autora, nazwę placówki, adres lub numer telefonu.

III. Tematyka pracy:

 • tematyka pracy powinna obejmować przyczyny występowania smogu, metody walki z tym negatywnym zjawiskiem oraz sposoby zapobiegania powstawaniu smogu,
 • praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu.

IV. Warunki udziału:

 • konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z obszaru powiatu lubańskiego,
 • przewiduję się cztery kategorie wiekowe kl. I – III, IV – V, VI – VII szkół podstawowych oraz I – III szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalych,
 • konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

etap I – eliminacje w placówce/oddziale.

etap II – eliminacje finałowe.

 • Placówki przekazują do finału 3 najlepsze prace w danej kategorii.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia do godz. 16.00, lub przesłać pocztą na adres RCEE Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

V. Kryteria stosowane podczas oceniania prac:

 • zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu,
 • ujęcie tematu (pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy),
 • inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu,
 • dostarczenie prac w przewidzianym terminie,
 • oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja złożona z przedstawicieli organizatorów.

VI. Nagrody:

 • przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów praz wyróżnionych przez komisję,
 • nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w trakcie trwania LWE 2018,
 • wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał,
 • wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu,
 • wyniki konkursu zostaną przekazane do placówek oraz dostępne będą na stronie www.rceeluban.pl. Najlepsze prace posłużą jako formy graficzne organizowanych kampanii edukacyjnych bądź wydawnictw.

Uwaga!

 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

                                                                                                                                                                                Zapraszamy do udziału!