Konkurs pt. „W świecie owadów powiatu lubańskiego”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ  W  LUBANIU

zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału

W KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

   „W świecie owadów powiatu lubańskiego”

                               Edycja IV  2018

                             

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU:

 • poszerzanie wiedzy o owadach występujących na obszarze powiatu lubańskiego,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów,
 • wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do owadów występujących w różnych środowiskach oraz objętych ochroną,
 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II. TERMINY:

 • termin zgłoszenia uczestnictwa do 4 kwietnia 2018, na załączonej karcie do siedziby RCEE (karty dosyłamy po skontaktowaniu się z RCEE),
 • termin konkursu 13 kwietnia 2018. godz. 10.00.

III. MIEJSCE:

 • sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w poszczególnych kategoriach:
 • kategoria I klasy: I – III szkoły podstawowe,
 • kategoria II klasy: IV – V szkoły podstawowe,
 • kategoria III klasy: VI – VII szkoły podstawowe,
 • kategoria IV klasy: II – III gimnazjum i klasy I – III szkoły ponadgimnazjalne.

 V. FORMA KONKURSU:

 • konkurs składać się będzie z dwóch części:
I   – zadań teoretycznych,
II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII. NAGRODY:

 • Po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca. Przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany pocztą, e-mailem lub faxem.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości.  Jako nagrody przewidziano wydawnictwa o tematyce przyrodniczej oraz gry edukacyjne.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • Znajomość i rozpoznawanie owadów powiatu lubańskiego, przystosowanie do różnych środowisk, zagrożenie i ochrona owadów, owady groźne dla ludzi, rola człowieka w świecie owadów.

IX. ŹRÓDŁA:

 • W następujących książkach: Skarby przyrody – Ziemi lubańskiej, Doliną rzeki Kwisy, Z biegiem Kwisy – przyroda i człowiek,
 • eko.luban.com.pl/ekologia/ochrona przyrody, www.eko.luban.com.pl/artykuły/skarby przyrody ziemi lubańskiej, www.eko.luban.com.pl/artykuły/ w dolinie rzeki Kwisy.
 • Dziennik Ustaw RP z dnia 7 października 2014 poz.1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt załącznik nr 1.
 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Internecie, bibliotekach.

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

                                                                                             W imieniu organizatorów

                                                            Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu