Konkurs wiedzy o bioregionie pt. „W krainie łużyckich mokradeł”.

wpis w: Konkursy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIEDZY O BIOREGIONIE

 

pod hasłem

„W krainie łużyckich  mokradeł” – etap powiatowy

REGULAMIN KONKURSU

 

CELE KONKURSU

☼ Rozwijanie zainteresowań biologicznych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody;

☼ Odnoszenie wiedzy do praktyki – orientacja w różnorodności biologicznej regionu;

☼ Umiejętne wykorzystanie aktywnych metod edukacji ekologicznej;

☼ Kształtowanie postawy współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

☼ Konkurs odbędzie się w 3 etapach (szkolnym, powiatowym, wojewódzkim) i 3 kategoriach: klas IV – VI szkół podstawowych,  klas VII –  VIII szkół podstawowych i III gimnazjalna, klasy I – III szkół ponadgimnazjalnych;

☼ W eliminacjach powiatowych wezmą udział trzyosobowe drużyny z poszczególnych kategorii;

☼ Do etapu wojewódzkiego przejdą po 2 zespoły z każdego powiatu, w każdej kategorii;

☼ Etap wojewódzki odbędzie się na terenie powiatu zgorzeleckiego. Gospodarzem etapu wojewódzkiego będzie Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu „TOPiK” w Zgorzelcu.

 

TERMIN

☼ Szkoły zgłaszają drużyny na eliminacje powiatowe do dnia 12 października 2018 r. osobiście do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu Rynek – Ratusz w godz.8.00 – 16.00 od wtorku do piątku, w poniedziałek od 8.00 – 15.00; wysyłając fax. na nr 75 722 68 35 lub e-mail: ekoluban@interia.pl (karty dostępne w RCEE).

☼ Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 23 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek – Sukiennice;

☼ Termin konkursu regionalnego wstępnie planowany jest na 7 listopada 2018 r. (środa).

 

ZAKRES OCENIANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

☼ etap szkolny: test wiedzy ogólnej z zakresu biologii i ekologii zgodnie z podstawą programową

☼ etap powiatowy: rodzaje terenów podmokłych i obszarów wodnych; warunki życia, flora i fauna mokradeł, terenów wodnych i wodno – błotnych, torfowisk; formy ochrony przyrody na terenie powiatu;

☼ etap wojewódzki: wiedza ogólna o przyrodzie 3 powiatów; wiedza na temat wiodący, rozpoznawanie gatunków chronionych.

 

NAGRODY

☼ indywidualne i dyplomy dla drużyn.

 

LITERATURA

☼ W. Bena „Dzieje Puszczy Zgorzelecko – Osiecznickiej”

☼ W. Bena, A. Paczos „Dolina rzeki Kwisy”

☼ W. Bena, A. Paczos „Dolina rzeki Kwisy. Człowiek i przyroda”

☼ W. Bena, A. Paczos „Dolina rzeki Kwisy”

☼ W. Bena „Lasy Gór i Pogórza Izerskiego”

☼ W. Bena „Przyroda Borów Dolnośląskich”

☼ A. Wierzbicka „Skarby przyrody Ziemi Lubańskiej”

☼ wydawnictwa regionalne, turystyczno – krajoznawcze, inne (np. „Tereny podmokłe”)

☼ publikacje przygotowane przez Centra Edukacji Ekologicznej

☼ strony internetowe.

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.

 

                                 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

                                                                                       W imieniu organizatorów

                                                                                                                      Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań MiPBP – RCEE oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

  1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.
  4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
  6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.
  7. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
  8. Uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.