Konkurs ochrony środowiska pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

                                                                 REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ W  LUBANIU

zaprasza do udziału

 W KONKURSIE WIEDZY OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Współczesna misja to mniejsza niska emisja.

NIE dla SMOGU.”

 

EDYCJA IV – 2019

Regulamin konkursu

 

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU.

 • Zdobycie wiedzy o zjawisku niskiej emisji w Polsce; przyczynie jej powstawania, sposobach zmniejszania i przeciwdziałaniu skali zjawiska.
 • Uświadomienie szkodliwości smogu.
 • Utrwalenie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska zagrożonego niską emisją.
 • Kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów.
 • Wyrabianie nawyków:

a) ekonomicznej jazdy samochodem,

b) ograniczania ilości i emisji pyłów, gazów.

 • Promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

 

II. TERMIN:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 4 marca 2019 r.

Termin konkursu 21 marca 2019 r.

 

III. CZAS I MIEJSCE:

 • godz.10.00
 • sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

 

IV. FORMA PRACY:

 • Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w skład, której wchodzi po 1 przedstawicielu z klasy I, II i III oraz IV – V, VI i VII szkół podstawowych; z klasy VIII szkół podstawowych i III gimnazjalnych oraz klas I – III szkół ponadgimnazjalnych.

 

V. FORMA KONKURSU:

Konkurs składać się będzie z dwóch części:

I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII. NAGRODY:

 • Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa oraz dyplom zdobytego miejsca przyznanego po sprawdzeniu prac konkursowych.
 • Przewiduje się miejsca I, II, III w pięciu kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie nagród ex aequo.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany pocztą, e-mailem lub faxem.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości.
 • Na nagrody przewiduje się wydawnictwa z dziedzin nauk przyrodniczych, gry edukacyjne itp.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

Znaczenie terminu „niska emisja”, przyczyny powstawania niskiej emisji, pojęcie smogu:

 • rodzaje,
 • przyczyny powstawania,
 • zagrożenia z nim związane.

Sposoby ograniczania niskiej emisji i powstawania smogu, zmiany zachowań ludzi, prawo polskie i unijne w odniesieniu do niskiej emisji, niska emisja a zmiany klimatu. Prawidłowa segregacja i recykling odpadów.

IX. ŹRÓDŁA:

 • Dolny Śląsk bez smogu. Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska z wyłączeniem Wrocławia i uzdrowisk – nowe przepisy, które dotyczą Ciebie!
 • Miniprzewodnik po WIELKIM SMOGU na Dolnym Śląsku.
 • Filmiki: „Smog i jego konsekwencje” „Test spalania węgla”.
 • Inne materiały informacyjne znajdujące się na stronie rceeluban.pl oraz czysteogrzewanie.pl, www.polskialarmsmogowy.pl, mapa monitoringu i jakości powietrza air.wroclaw.pios.gov.pl.

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

                                                                           W imieniu organizatorów

Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – RCEE oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.
 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 7. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 8. Uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.