Konkurs wiedzy przyrodniczej pt. „W świecie ryb powiatu lubańskiego”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ  W  LUBANIU

zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału

W KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

   „W świecie ryb powiatu lubańskiego”

                                                                                                                   Edycja V  2019

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU:

 • poszerzanie wiedzy o rybach występujących na obszarze powiatu lubańskiego,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów,
 • wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do przepisów wędkarskich i ochrony ryb występujących w różnych środowiskach wód śródlądowych – stojących i płynących.
 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II. TERMINY:

 • termin zgłoszenia uczestnictwa do 5 kwietnia 2019, na załączonej karcie do siedziby RCEE (dostępnej w RCEE),
 • termin konkursu wyznaczono na dzień 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00.

III. MIEJSCE:

sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w poszczególnych kategoriach:
 • kategoria I klasy: I – III szkoły podstawowe,
 • kategoria II klasy: IV – V szkoły podstawowe,
 • kategoria III klasy: VI – VII szkoły podstawowe,
 • kategoria IV klasy: VIII szkoły podstawowe – III gimnazjum i klasy I – III szkoły ponadgimnazjalne.

V. FORMA KONKURSU:

 • konkurs składać się będzie z dwóch części:
I   – zadań teoretycznych,
II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne,
 • prace konkursowe zostaną sprawdzone przez komisję konkursową w składzie: przedstawiciele Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego, przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.

VII. NAGRODY:

 • po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca; przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany pocztą, e-mailem lub faxem,
 • nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości, jako nagrody przewidziano wydawnictwa o tematyce przyrodniczej oraz gry edukacyjne.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • znajomość i rozpoznawanie ryb występujących w wodach powiatu lubańskiego, przystosowanie do różnych środowisk wodnych (wody stojące i płynące), zagrożenie i ochrona ryb, przepisy wędkarskie, zagrożenia dla ludzi, rola człowieka w świecie ryb.

IX. ŹRÓDŁA:

 • w książkach: Skarby przyrody – Ziemi lubańskiej, Doliną rzeki Kwisy, Z biegiem Kwisy – przyroda i człowiek,
 • eko.luban.com.pl/ekologia/ochrona przyrody, www.eko.luban.com.pl/artykuły/skarby przyrody ziemi lubańskiej, www.eko.luban.com.pl/artykuły/ w dolinie rzeki Kwisy,www.rceeluban.pl.
 • Dziennik Ustaw RP z dnia 7 października 2014 poz.1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt załącznik nr 1,
 • informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Internecie, bibliotekach.

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i liczby drużyn,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

                                                                                             W imieniu organizatorów

                                                            Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum

                                                                                                 Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest MiPBP – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.
 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 7. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 8. Uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.