Konkurs wiedzy przyrodniczej pt. „Leśne rośliny zielne powiatu lubańskiego”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W  LUBANIU

zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału

       W KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

„Leśne rośliny zielne powiatu lubańskiego”

EDYCJA V 2019

REGULAMIN KONKURSU

 Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU:

 • poszerzanie wiedzy o leśnych roślinach zielnych występujących na obszarze powiatu lubańskiego;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów;
 • wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do roślin:

a) występujących w środowisku naturalnym,

b) rozpoznawania leśnych roślin zielnych występujących na obszarze powiatu lubańskiego,

b) zachowania bezpieczeństwa przy kontaktach z roślinami niebezpiecznymi,

c) rozpoznawanie gatunków chronionych leśnych roślin zielnych powiatu lubańskiego.

 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II. TERMINY:

 • termin zgłoszenia uczestnictwa obowiązuje do 13 maja 2019 r. na załączonej karcie, do siedziby RCEE.
 • termin konkursu wyznaczono na dzień 24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10.00.

III. MIEJSCE:

 • sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w poszczególnych kategoriach:
 • kategoria I klasy: I – III szkoły podstawowe,
 • kategoria II klasy: IV – V szkoły podstawowe,
 • kategoria III klasy: VI – VII szkoły podstawowe,
 • kategoria IV klasy: VIII szkoły podstawowe, III gimnazjum i klasy I – III szkoły ponadgimnazjalne.

V. FORMA KONKURSU:

 • konkurs składać się będzie z dwóch części:

I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne,
 • prace konkursowe zostaną sprawdzone przez komisję konkursową w składzie: przedstawiciele Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, przedstawiciel Lasów Państwowych, przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.

VII. NAGRODY:

 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu na rceeluban.pl oraz zostaną przekazane pocztą, e-mailem lub faxem do placówek,
 • nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości w miesiącu czerwcu.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • gatunki leśnych roślin zielnych spotykanych w powiecie lubańskim, znaczenie tych roślin w ekosystemie lasu, rozpoznawanie ich oraz rozpoznawanie występujących w powiecie lubańskim oraz rozpoznawanie gatunków niebezpiecznych tych roślin, zasady zachowania się w lesie, ochrona gatunkowa leśnych roślin zielnych, leśne rośliny zielne przeniesione do ogrodu.

 

ŹRODŁA:

 • informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Internecie, bibliotekach,
 • Dziennik Ustaw RP z dnia 16 października 2014 poz. 1408 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

 

UWAGI KOŃCOWE:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

                   W imieniu organizatorów

Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej  w Lubaniu oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest MiPBP – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.
 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 7. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 8. Uczestnicy działań RCEE mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.