Konkurs fotograficzny pt. „Ptaki powiatu lubańskiego”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

                          REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

 zaprasza

MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBAŃSKIEGO

 do udziału w OTWARTYM  KONKURSIE  FOTOGRAFICZNYM

 

„Ptaki powiatu lubańskiego”

 

REGULAMIN  KONKURSU

CELE KONKURSU:

 • Promocja obiektów przyrody ożywionej, miejsc wartościowych przyrodniczo na terenie powiatu lubańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących gatunków ptaków  osiadłych i sezonowych.
 • Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony środowiska, przyrodniczego bioregionu.
 • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ptaków.
 • Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.
 • Kształcenie umiejętności obserwacji i fotografowania przyrody, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą.
 • Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody oraz jej dokumentowania.
 • Promocja osób uzdolnionych.

FORMA:

 • fotografia z opisem.

KATEGORIE TEMATYCZNE:

Wszystkie ptaki, które spotkać możemy na terenie powiatu lubańskiego.

Na zdjęciu powinien być ptak lub ptaki w swoim naturalnym środowisku.

 

FINAŁ KONKURSU:

Wyniki konkursu zostaną przekazane do placówek oraz dostępne będą na stronie www.rceeluban.pl. Najlepsze prace posłużą jako formy graficzne organizowanych kampanii edukacyjnych bądź wydawnictw.

O terminie i miejscu finału wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub faxem.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

w konkursie mogą wziąć udział:

– indywidualni uczestnicy młodzieżowi /wiek 9-13 lat;

– indywidualni uczestnicy młodzieżowi /wiek 13-18 lat;

– indywidualni uczestnicy dorośli;

 • uczestnicy wykonają 4 zdjęcia, na których zaprezentują sfotografowane przez siebie ptaki zgodnie z tematem.
 • ważne jest niebanalne spojrzenie na środowisko przyrodnicze powiatu lubańskiego.

 

UWAGA !

 • Praca powinna zawierać oryginalne fotografie i na osobnej kartce/wizytówce następujące dane w przypadku:
 1. uczestników z placówek: tytuł (nazwę gatunkową, miejsce i datę wykonania zdjęcia), imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/klasę oraz imię i nazwisko opiekuna;
 2. uczestników indywidualnych: (nazwę gatunkową, miejsce i datę wykonania zdjęcia), imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Uczestnicy pozostawiają prace, jako dokumentację dla organizatorów oraz materiał do zorganizowania wystawy w późniejszym terminie.
 • Uczestnicy zrzekają się praw autorskich na rzecz RCEE z prawem zachowania swojego imienia i nazwiska.

 

UCZESTNIK KONKURSU DOSTARCZA:

 • zdjęcia wywołane (zdjęcia dostarczone tylko na nośniku elektronicznym nie zostaną  

zakwalifikowane);

 • w przypadku aparatów analogowych odbitka nie może być mniejsza niż 10 x 15;
 • w przypadku aparatów cyfrowych oryginalny plik powinien być dodatkowo (oprócz zdjęcia) zapisany na płycie CD, CDR w najwyższej, oryginalnej rozdzielczości bez jakichkolwiek obróbek w programach graficznych;
 • wielkość zdjęć nie może być mniejsza niż 10 x 15;
 • papier błyszczący;
 • nie można prezentować kserokopii, fotografii skanowanych, ściąganych z Internetu, rysunków odręcznych, zdjęć z datownikiem, widokówek;
 • zdjęcia nie mogą być na dodatkowym tle, z dodatkowymi ozdobami, ramkami, rysunkami i innymi elementami zdobniczymi;
 • prace niezgodne z tematem i innymi wymogami regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu;
 • nie przewiduje się prac zespołowych;
 • prace należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań, tel. 75 722 68 35 (od 8.00 do 15.30)  do dnia 15 października 2019 roku.

OCENA: Oceny i wyboru prac dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa.

 

NAGRODY:

 • Przewidziane są tylko nagrody indywidualne.
 • Indywidualni uczestnicy otrzymają zawiadomienia na podany przez siebie adres, e-mail, telefon.

Nagrody zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanym spotkaniu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RCEE oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do szkół lub do odbioru w siedzibie RCEE przez uczestników dorosłych.

 

W imieniu organizatorów         Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

 W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – RCEE oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest MiPBP – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.
 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 7. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 8. Uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.