Konkurs ochrony środowiska pt. „Współczesna misja – niska emisja. NIE dla SMOGU”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU


 zaprasza do udziału

W KONKURSIE WIEDZY OCHRONY ŚRODOWISKA

pt. Współczesna misja – niska emisja. NIE dla SMOGU”

 

EDYCJA V – 2020

Regulamin konkursu

 Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

 

I CELE KONKURSU.

  • Zdobycie wiedzy o zjawisku niskiej emisji w Polsce; przyczynie jej powstawania, sposobach zmniejszania i przeciwdziałaniu skali zjawiska.
  • Utrwalenie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska zagrożonego niską emisją.
  • Kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów.
  • Wyrabianie nawyków:

a) prawidłowej gospodarki odpadami, jako sposobu zmniejszania niskiej emisji,

b) ekonomicznej jazdy samochodem,

c) ograniczania ilości i emisji pyłów, gazów.

6.Promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

 

II TERMIN:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 13 marca 2020 r .

Termin konkursu 26 marca 2020 r.

 

III CZAS I MIEJSCE:

Godz. 10:00. Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

 

IV FORMA PRACY:

Szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację.

Przewidywane są cztery kategorie wiekowe:

szkoły podstawowe: kl. I-III, kl. IV – VI, kl. VII – VIII,

szkoły ponadpodstawowe kl. I-III.

V FORMA KONKURSU:

Konkurs składać się będzie z dwóch części:

I – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

VI OCENA:

Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

 

VII NAGRODY:

Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa oraz dyplom zdobytego miejsca przyznanego po sprawdzeniu prac konkursowych.

Przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu na stronie RCEE (www.rceeluban.pl) oraz przekazane e-mailem do szkoły.

Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości.

Na nagrody przewiduje się wydawnictwa z dziedzin nauk przyrodniczych, gry edukacyjne itp.

 

VIII ZAKRES WIEDZY: 

Znaczenie terminu „niska emisja”, przyczyny powstawania niskiej emisji, pojęcie smogu:

– rodzaje,

– przyczyny powstawania,

– zagrożenia z nim związane,

Sposoby ograniczania niskiej emisji i powstawania smogu, zmiany zachowań ludzi, prawo polskie i unijne w odniesieniu do niskiej emisji, niska emisja a zmiany klimatu.

Odpady a niska emisja i smog.

 

IX ŹRÓDŁA:

Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach dotyczących: niskiej emisji, ochrony powietrza, ochrony środowiska, gospodarki odpadami zawartych w: ustawach (o odpadach, utrzymaniu porządku i czystości w gminie), ulotkach, folderach „Ekologiczny Lubań”, publikacji „Proste rady na odpady” czyli czysto i pożytecznie. Lubańskim poradniku o segregacji i zbiórce selektywnej odpadów komunalnych, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu na stronie www.rceeluban.pl., www.polskialarmsmogowy.pl, powietrze.gios.gov.pl.

 

X UWAGI KOŃCOWE:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.

Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (MiPBP o. RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.

Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez MiPBP o. RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności MiPBP o. RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez MiPBP o. RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

XI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Lubaniu oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologiczne. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ido@miastoluban.pl

2.Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, szkoła – placówka) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

4.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.

5.Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

6.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla realizacji Konkursu.

9.W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

       


                             W imieniu organizatorów

               Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum  Edukacji Ekologicznej w Lubaniu