Konkurs plastyczny pt. „Rośliny przyjazne pszczołom i innym owadom zapylającym”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

oddział Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu

zaprasza do udziału w otwartym konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych

z klas IV – VII w powiecie lubańskim

 pt. „Rośliny przyjazne pszczołom i innym owadom zapylającym”.

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu:

 • Promocja piękna przyrody ożywionej i elementów różnorodności biologicznej.
 • Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Poszerzanie wiedzy o roślinach pyłko – i miododajnych oraz owadach je zapylających.
 • Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki na świat przyrody.
 • Kształcenie umiejętności wykorzystywania różnych źródeł wiedzy związanych z tematem konkursu.
 • Promocja osób uzdolnionych plastycznie i placówek edukacyjnych.

II. Forma pracy:

 • format A3 (duży blok rysunkowy);
 • przewiduje się tylko prace indywidualne;
 • technika dowolna;
 • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku:

– uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/klasę oraz imię i nazwisko opiekuna;

– uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz podpis opiekuna prawnego.

III. Tematyka pracy:

 • Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu zgodnie z umiejętnościami twórcy.
 • W pracy warto ukazać nie tylko pyłko- i miododajne rośliny zielne, ale także krzewy i drzewa.
 • Pomocne informacje można znaleźć na stronach: rceeluban/artykuły/zdrowy ogród w rozdziale „zielone domy i stołówki”; zielonyogrodek.pl/ogrod/zwierzeta-w-ogrodzie/3497-kwiaty-przyjazne-pszczolom; pl.wikipedia.org/wiki/Rośliny_miododajne.
 • Praca powinna oddawać zachwyt i szacunek dla roślin, które sprzyjają różnym zapylaczom.
 • Do wykonania pracy należy użyć materiałów plastycznych bez wykorzystania materiałów naturalnych: mech, kora, liście, zboża, makarony, kasze, ryż itp.

IV. Warunki udziału:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas IV-VII szkół podstawowych.
 • Przewiduje się dwie kategorie klasy IV-V i VI-VII;

etap I – eliminacje w placówce,

etap II – eliminacje finałowe.

 • Placówki przekazują do finału 5 najlepszych prac.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 roku do godziny 16.00 (w poniedziałki do 15: 30) lub przesłać pocztą na adres RCEE Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
 • W razie konieczność termin oddania prac może ulec zmianie, w zależności od dalszej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Szczegółowe informacje zawarte będą na stronie www.rceeluban.pl.

V. Ocena:

 • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
 • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

VI. Nagrody:

 • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów wyróżnionych przez komisję prac za I, II, III, IV i V miejsce oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
 • Jako nagrody przewiduje się m.in. wydawnictwa o tematyce przyrodniczej, gry planszowe, itp.
 • Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w miesiącu czerwcu, w trakcie trwania LWE 2020.
 • Wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał.
 • Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie w miesiącach lipiec/sierpień, w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do placówek.

Uwaga!

 • Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz organizatorów.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

Zapraszamy do udziału!

W imieniu organizatorów

Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań MiPBP – RCEE oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.
 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 7. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 8. Uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań MiPBP – RCEE mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.