Konkurs ochrony przyrody pn. „Pomagamy pszczołom”

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ  W  LUBANIU

zaprasza uczniów, nauczycieli i rodziców do udziału

W KONKURSIE OCHRONY PRZYRODY NA PRZYSZKOLNY OGRÓD PRZYJAZNY PSZCZOŁOM

  pn. „Pomagamy pszczołom”

Edycja I 2021

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs odbywa się w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” i jest przeznaczony dla klas I – III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Lubań.

I CELE KONKURSU:

 • włączenie się placówek w kampanię „Gmina przyjazna pszczołom”.
 • stworzenie miejsca przyjaznego pszczołom,
 • zwiększenie populacji owadów zapylających,
 • poszerzanie wiedzy o roślinach miododajnych, pszczołach i innych owadach zapylających występujących na obszarze miasta Lubań,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego ze szczególnym zrozumieniem ścisłych zależności między roślinami, pszczołami a człowiekiem,
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów w środowisku miejskim i przyrodniczym,
 • wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do roślin miododajnych i owadów występujących w różnych środowiskach, objętych ochroną oraz owadów zapylających,
 • rozumienie roli roślin i pszczół w życiu człowieka,
 • rozumienie roli człowieka w zachowaniu różnorodności biologicznej na Ziemi,
 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II TERMINY:

 • termin zgłoszenia uczestnictwa do 31 marca 2021 r., na załączonej karcie należy przekazać do siedziby RCEE,
 • termin rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.,
 • termin zakończenia: listopad 2021 r.

III WARUNKI UCZESTNICTWA:

Udział w konkursie mogą wziąć maksymalnie dwie klasy z jednej szkoły.

IV MIEJSCE:

 • Ogród przyszkolny, teren przyszkolny.

V FORMA PRACY: zespołowa.

VI FORMA KONKURSU: etapowa.

 • konkurs składać się będzie z sześciu etapów:
etap 1) – zgłoszenie udziału w konkursie,
etap 2) – wyznaczenie terenu przyszkolnego (w przypadku udziału dwóch klas w konkursie wyznacza się dwa tereny), przeprowadzanie zajęć tematycznych związanych z tematyką konkursu. Gdy placówka ma ograniczony teren, możliwe jest stworzenie mini ogrodu w donicach, skrzynkach, gazonach itp.

W trakcie tego etapu RCEE dostarczy pakiet roślin przyjaznych pszczołom do szkolnego ogrodu.

etap 3) –  prace wykonawcze, dokumentowanie fotograficzne,

etap 4) – wizytowanie zgłoszonych ogrodów przez komisję konkursową,

etap 5) – zakończenie konkursu, przekazanie raportów końcowych w których udokumentowane będą prace uczniów, pokazany będzie stan pierwotny ogrodu i efekt końcowy.

etap 6) – posiedzenie komisji; sporządzenie protokołu.

VII KRYTERIA OCENY: komisja weźmie pod uwagę:

 • stan wyjściowy,
 • zakres wykonanych prac, zaangażowanie uczestników i osób wspierających,
 • uwagi po wizytacyjne,
 • raporty końcowe.

VIII NAGRODY:

 • przewiduje się nagrody dla wyróżniających się grup konkursowych za miejsca I, II, III w kategorii klasy I-III, dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu na stronie RCEE i przesłane e-mailem do placówek,
 • forma nagród zostanie ustalona z nagrodzonymi,
 • nagrody zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości,
 • zdjęcia ogrodów zostaną zaprezentowane na stronie internetowej RCEE.

IX ZAKRES URZĄDZENIA OGRODU: 

 • rośliny sprzyjające owadom zapylającym i ich różnorodność;
 • estetyka, stosowana ochrona,
 • bezpieczeństwo owadów,
 • bezpieczeństwo ludzi.

X ZAKRES WIEDZY UCZESTNIKÓW:

 • zagrożenia dla roślin sprzyjających owadom i ich ochrona,
 • niebezpieczeństwa czyhające na owady, formy ochrony owadów,
 • znajomość i rozpoznawanie roślin rosnących w ogrodzie konkursowym,
 • rola człowieka w utrzymaniu różnorodności biologicznej w odniesieniu do wzajemnych zależności roślin i owadów.  

XI ŹRÓDŁA:

 • książki: Atlas pszczelarstwa, Gmina przyjazna pszczołom – poradnik (do uzyskania w RCEE).
 • strona internetowa www.rceeluban.pl artykuły: „Gmina przyjazna pszczołom” oraz „Zamieńmy trawniki na łąki kwietne”.
 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach i innych źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, w Internecie i bibliotekach.

XII UWAGI KOŃCOWE:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • ostateczna forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

XIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Lubaniu oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologiczne. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ido@miastoluban.pl

2.Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, szkoła – placówka) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 3.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

4.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.

 5.Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

6.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla realizacji Konkursu.

9.W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

                                                                                      W imieniu organizatorów

                              Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum

                                    Edukacji Ekologicznej oddział MiPBP w Lubaniu