Regulamin konkursu plastycznego pt. „Życie w rzece”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zaprasza do udziału w otwartym konkursie plastycznym dla dzieci w powiecie lubańskim

pt. „Życie w rzece”

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu:

 • Promocja przyrody ożywionej znajdującej się w rzekach.
 • Poszerzanie wiedzy o roślinach i zwierzętach żyjących w rzekach.
 • Rozumienie znaczenia wody w przyrodzie, oraz potrzeby zachowania jej w czystości.
 • Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki na otaczający świat przyrody.
 • Kształcenie umiejętności obserwacji i ukazywania przyrody w najbliższym otoczeniu człowieka.
 • Promocja osób uzdolnionych plastycznie i placówek edukacyjnych.

II. Forma pracy:

 • format A3 (duży blok rysunkowy);
 • przewiduje się tylko prace indywidualne;
 • technika dowolna;
 • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku:

– uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora,  nazwę placówki/grupę/klasę oraz imię i nazwisko opiekuna;

– uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna.

III. Tematyka pracy:

 • Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu zgodnie z umiejętnościami dziecka.
 • Praca powinna ukazywać zwierzęta i rośliny żyjące w wodzie słodkiej (szczególnie w rzece). Warto zwrócić dzieciom uwagę na konieczność oszczędzania wody i problem powtarzających się susz spowodowanych brakiem wody.
 • Do wykonania pracy należy użyć materiałów plastycznych bez wykorzystania materiałów naturalnych: mech, kora, liście, zboża, makarony, kasze, ryż itp.

IV. Warunki udziału:

 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z terenu powiatu lubańskiego.
 • Przewiduje się dwie kategorie wiekowe: przedszkola i szkoły podstawowe kl. I – III.
 • Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

etap I – eliminacje w placówce/oddziale,

etap II – eliminacje finałowe w siedzibie RCEE

 • Placówki przekazują do finału 5 najlepszych prac z danej kategorii.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2023 do 16.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

V. Ocena:

 • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
 • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona powołana w tym celu komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

VI. Nagrody:

 • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów prac za I, II, III, IV i V miejsce oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
 • Jako nagrody przewiduje się karty prezentowe Empiku do realizacji w sklepach stacjonarnych i internetowych.
 • Nagrody zostaną rozdane na specjalnie zorganizowanej uroczystości. Szczegóły podane będą w protokole pokonkursowym.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do placówek.

 Uwaga!

 • Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
 • Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie w miesiącu lipcu, w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

Zapraszamy do udziału!