Regulamin konkursu wiedzy z ochrony środowiska pt. „Drugie życie odpadów, czyli co to jest recykling”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

MiPBP Oddział

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI

EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

            zaprasza do udziału

         W POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY Z OCHRONY ŚRODOWISKA

pt. „Drugie życie odpadów, czyli co to jest recykling”.

EDYCJA VII – 2023

Regulamin konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU:                                                               

 • poszerzanie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami, a w szczególności o zbiórce selektywnej odpadów komunalnych, segregacji i recyklingu;
 • rozumienie znaczenia skażenia środowiska;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska zagrożonego dzikimi wysypiskami;
 • utrwalanie wiedzy o konieczności ochrony środowiska naturalnego;
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów;
 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych;
 • wyrabianie nawyków prawidłowej gospodarki odpadami:

a) ograniczania ilości odpadów,

b) segregowania odpadów.

II. TERMIN:

 • termin zgłoszenia uczestnictwa do 19 września 2023 r.
 • termin konkursu  29 września 2023 r.

III. CZAS I MIEJSCE:

 • godzina: 10.00
 • sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w poszczególnych kategoriach:
 • szkoły podstawowe klasy I – III, IV – VI, VII – VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe,
 • drużyny mogą składać się z uczniów z tej samej klasy.

V. FORMA KONKURSU:

 • konkurs składać się będzie z dwóch części:
               I   – zadań teoretycznych,
              II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne,
 • prace konkursowe zostaną sprawdzone przez komisję konkursową w składzie: przedstawiciele MiPBP Oddziału Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.

VII. NAGRODY:

 • po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca; przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych, dopuszcza się wyróżnienia oraz przyznanie nagrody ex aequo,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany e-mailem do poszczególnych placówek,
 • protokół zostanie zamieszczony również na stronie internetowej www.rceeluban.pl i www.facebook.com/rcee.luban,
 •  jako nagrody przewidziano karty prezentowe Empiku do zrealizowania w sklepie stacjonarnym lub internetowym,
 • nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • zbiórka selektywna odpadów, system zbiórki selektywnej odpadów w Lubaniu, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich (CUOGŁ), Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), segregacja odpadów, recykling, zagrożenie środowiska i przyrody przez bezmyślnie wyrzucane odpady i „dzikie wysypiska”.

IX. ŹRÓDŁA:

 • informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach dotyczących gospodarki odpadami, segregacji i zbiórki selektywnej odpadów, zagrożenia środowiska przez dzikie wysypiska, systemach gospodarki odpadami zawartych w: ustawach (o odpadach, utrzymaniu porządku i czystości w gminie), ulotkach, publikacji „Proste rady na odpady”, czyli czysto i pożytecznie. Lubańskim poradniku o segregacji i zbiórce selektywnej odpadów komunalnych, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu oraz informacjach dostępnych na stronie miasta Lubań luban.pl/gospodarka odpadami i stronie internetowej Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i liczby drużyn.