REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ  W  LUBANIU

zaprasza do udziału


 W KONKURSIE  OCHRONY ŚRODOWISKA

na najciekawszą szkolną gazetkę lub ulotkę dotyczącą ograniczania niskiej emisji.

 

Regulamin konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

1. CELE KONKURSU:

 • Zdobycie wiedzy o zjawisku niskiej emisji w Polsce; przyczynie jej powstawania, sposobach zmniejszania i przeciwdziałaniu skali zjawiska.
 • Zachęcenie do pogłębienia wiedzy na temat niskiej emisji.
 • Zaprojektowanie i wykonanie gazetki lub ulotki dotyczącej ograniczania niskiej emisji.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska zagrożonego niską emisją.
 • Kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów.
 • Wyrabianie nawyków:

a) prawidłowej gospodarki odpadami, jako sposobu zmniejszania niskiej emisji,

b) ekonomicznej jazdy samochodem,

c) ograniczania ilości, emisji pyłów i gazów.

 • Promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

 

2. Forma pracy:

 • format A5 lub A4;
 • przewiduje się tylko prace indywidualne (jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę),
 • dowolna technika plastyczna (rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż, grafika komputerowa itp.);
 • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku:

a) uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/grupę/klasę oraz imię i nazwisko opiekuna;

b) uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz podpis opiekuna prawnego.

3.Warunki udziału:

 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży.
 • Przewiduje się dwie kategorie wiekowe klasy IV-VI szkół podstawowych i klasy I–III szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Placówki przekazują do finału 5 najlepszych prac.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2017 lub przesłać pocztą na adres RCEE Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

4. Ocena:

 • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
 • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

5. Nagrody:

 • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów wyróżnionych przez komisję prac za I, II, III, IV i V miejsce oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
 • Jako nagrody przewiduje się m.in. wydawnictwa o tematyce przyrodniczej, gry planszowe, itp.
 • Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w miesiącu czerwcu, w trakcie trwania LWE 2017.
 • Uczestnicy wyróżnieni i nagrodzeni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał.
 • Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie w miesiącu sierpniu, w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do placówek.
 • Najlepsze prace posłużą jako formy graficzne organizowanych kampanii edukacyjnych bądź wydawnictw.

 

Uwaga!

 • Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz organizatorów.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

                             W imieniu organizatorów

Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum

 Edukacji Ekologicznej w Lubaniu